Hva er BREEAM?

Hva-er-breeam-toppBREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

Hvorfor BREAM-sertifisere ditt prosjekt?

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:

 • Høyere markedsverdi
 • Høyere leieinntekter
 • Større belegg
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finasiell risiko

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM –  Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg.

Du kan laste ned den tekniske manualen BREEAM-NOR nederst på denne siden. Manualen er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Vær klar over at det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er den formelle versjonen. Den norske versjonen er en oversettelse av den engelske manualen.

Vedlegg

BREEAM-NOR 2016

 BREEAM-NOR Technical manual

 BREEAM-NOR teknisk manual

Pre-analyseverktøy

Oppsummering BREEAM-NOR 2016

Appendix A

Appendix G

Innovation application form

BREEAM-NOR 2012

 BREEAM-NOR Technical manual

 BREEAM-NOR teknisk manual

 Endringslogg v 1.1

BREEAM-NOR-manualen

BREEAM-NOR manualen er inndelt i 9 miljøområder pluss innovasjon:

  1. Ledelse og administrasjon
  2. Helse og innemiljø
  3. Energibruk
  4. Transport
  5. Vann
  6. Materialer
  7. Avfall
  8. Arealbruk og økologi
  9. Forurensning

Hvert område består av en rekke emner som beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. Hvert emne beskriver i detalj et formål med tilhørende kriterier og dokumentasjonskrav. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene som valgte løsninger skal innfri. Der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

Kriteriene i BREEAM-NOR-manualen er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk. Kriteriene og ytelsesnivåene representerer god eller beste praksis for bærekraftig design og innkjøp.

Se introduksjonskapittelet i BREEAM-NOR-manualen for å få en bedre forståelse av manualens oppbygging.

Oppdateringer og avklaringer

Et prosjekt som benytter BREEAM-NOR vil bli sertifisert i henhold til den manualen som er gyldig ved registrering. Behov for klargjøring av gjeldende kriterier gjøres av prosjektets BREEAM-NOR revisor.

Ved behov for prosjektspesifikke avklaringer kan revisor sende inn tekniske avklaringer eller tekniske spørsmål om manualen til tech@ngbc.no. Enkle spørsmål vil som regel bli henvist til manualen og/eller FAQ. Andre spørsmål sendes post@ngbc.no. NGBC vil svare fortløpende.

Ved større endringer i struktur og innhold, vil BREEAM-NOR manualen bli revidert, og en ny versjon vil bli utarbeidet. Markedet vil bli varslet minst seks måneder før slik revisjon finner sted. Normal levetid for en versjon er 3-6 år. Gjeldene versjon, BREEAM-NOR 2016, ble lansert i august 2016. Det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er formaldokumentet ved revisjon.

Dersom du vurderer å benytte BREEAM-NOR på et prosjekt, anbefaler vi at du kontakter en BREEAM-NOR revisor. Det er kun revisor som kan registrere et BREEAM-NOR prosjekt hos NGBC. Vi anbefaler å engasjere revisor og registrere prosjektet tidlig i planleggingsprosjektet. Ved registrering låses kriteriesettet. Endringer i kriterier etter dette har ikke tilbakevirkende kraft. Kriteriene blir dermed forutsigbare.

For at BREEAM-NOR prosessen skal gå så smidig som mulig anbefaler vi at både byggeier, prosjekteringsgruppen og andre involverte setter seg inn i BREEAM-NOR så tidlig som mulig i prosessen. NGBC tilbyr kurs som kan hjelpe deg med å bli bedre kjent med BREEAM-NOR:

 • BREEAM-NOR innføringskurs: Gir en grunnleggende innføring i BREEAM-NOR.
 • BREEAM-NOR bestillerkompetanse: Gjør deg i stand til å rigge og gjennomføre et nybygg- eller rehabiliteringsprosjekt som skal BREEAM-NOR-sertifiseres på en smidig og kostnadseffektiv måte. Kurset er spesielt rettet mot byggeiere, utviklere, prosjekt- og prosjekteringsledere
 • Prosjektspesifikt innføringskurs: Gir en grunnleggende innføring i BREEAM-NOR. Skreddersys for å gi det aktuelle prosjektet innsikt i de kriteriene som må tilfredsstilles for å få gode BREEAM-NOR-karakterer og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves.

Se våre kurs for flere kursalternativer

Hva slags prosjekter kan BREEAMes

BREEAM-NOR-kriterier er utviklet for nybygg og rehabilitering av

 • kontor
 • industri (inkl. lager)
 • varehandel (inkl. restauranter og kjøpesenter)
 • undervisningsbygg (inkl.barnehager, skoler, oguniversitet).
 • bolig

Alle nybygg og rehabiliteringsprosjekter kan sertifiseres, men andre bygningstyper enn de nevnt over må få utarbeidet et tilpasset kriteriesett under ordningen BREEAM-NOR Bespoke.

Innredningsprosjekter kan også sertifiseres gjennom et forenklet kriteriesett, både innenfor BREEAM-NOR og BREEAM-NOR Bespoke.

Hvilket nivå?

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Generelt kan vi si at gevinstene ved sertifisering er mer avhengig av at bygget gjennomgår en sertifisering enn at det oppnår et sertifikat på et høyt nivå. Dette fordi:

 1. Et sertifikat er en tredjepartskontroll på at bygget har vesentlige kvaliteter. Det ligger en robusthet i systemets minstestandarder og vekting av poeng, slik at også bygg med laveste sertifiseringsnivå vil ha vesentlige dokumenterte kvaliteter.
 2. En sertifiseringsprosess vil bidra til at man vurderer viktige kvalitetsområder. Det fører også til bedre struktur og orden i prosjektet, krav om tverrfaglig samarbeid og tidligfaseplanlegging. Dette vil være til fordel for både prosjektet og det ferdige bygget.

Aktører som etterspør sertifikat, som investorer, banker og forsikringsselskap, stiller som regel kun krav til at bygget er sertifisert, ikke til et bestemt sertifiseringsnivå. Dette fordi alle nivåer viser dokumenterte kvaliteter. Det er imidlertid usikkert om leietakere vil stille krav om et høyere sertifiseringsnivå, særlig hvis de ikke kjenner systemet og vet hva de ulike nivåene betyr.

Hvilket sertifikat?

Ferdigstillelsessertifikat er obligatorisk, men man kan også ta ut et sertifikat for design- og prosjekteringsfasen. Dette er frivillig, men anbefales. Ved å teste ut planlagte løsninger gjennom en sertifiseringsprosess i tidligfase er det lettere for prosjektet å justere løsninger og dokumentasjonskrav enn hvis man oppdager avvik i forhold til BREEAM-NOR kravene sent i byggefasen.

Hva koster det å sertifisere?

For å få et BREEAM-NOR sertifikat betaler byggherren først en registreringsavgift og deretter en sertifiseringsavgift når revisorrapporten sendes inn til QA (kvalitetssjekk).

Kostnaden avhenger av størrelse på prosjektet og dekker bistand fra NGBC og BRE til selve sertifiseringen.

I tillegg må byggherre engasjere en ekstern BREEAM-NOR revisor. Revisors kostnader er et kontraktsforhold mellom revisor og byggherre og baseres på revisors tilbud. Det kan være en fordel å innhente tilbud fra flere revisorer. Det anbefales å innhente både timepris og anslått omfang med tak for medgått tid. Det kan være vanskelig for revisor å gi fastpris da omfanget av jobben varierer avhengig av arbeidsdeling mellom revisor og prosjekterende og hvorvidt prosjektet har med en BREEAM-NOR AP.

NGBC har per i dag kun enkeltstående erfaringer å vise til når det gjelder eventuelle kostnader og besparelser forbundet med BREEAM-sertifiseringen og tiltak iverksatt for å oppnå denne. Det finnes imidlertid tilgjengelige kostnadstall fra England.

Under finnes priser for registrering og sertifisering av BREEAM-NOR prosjekter. Prisen er oppgitt i norske kroner og avhenger av størrelse på prosjektet. Kostnaden dekker bistand fra NGBC og BRE til selve sertifiseringen. Det er kunde/utviklers medlemskap og størrelsen på prosjektet som avgjør prisen. Pris for utviklere som ikke er medlem i NGBC er angitt i parentes. Alle prisene er eks.mva.

Registrering:
Inntil 5.000m² – kr. 15.000,- (kr. 25.000,-)
5.000 < 50.000m² – kr. 18.000,- (30.000,-)
>50.000m² – kr. 21.000,- (35.000,-)

Sertifisering*:
Inntil 5.000m² – kr. 36.000,- (kr. 60.000,-)
5.000< 50.000m² – kr. 60.000,- (kr. 100.000,-)
>50.000 m² – kr. 90.000,- (kr. 150.000,-)

*Prisen dekker ikke kostnad til BREEAM-NOR revisor og plakett. Ved spørsmål kontakt post@ngbc.no 

Brukere av BREEAM-NOR kan benytte BREEAM-NOR-logoen i tråd med regler gjeldene for fellesmerke BREEAM-NOR og designmanual gjeldene for BREEAM. Du kan få BREEAM-NOR tilsendt i eps-format ved henvendelse til post@ngbc.no.

Last ned designguide

Last ned logo i jpg-format

Nedenfor er en oversikt over godkjente BREEAM-NOR-revisorer. Den er basert på informasjon fra virksomhetene som den enkelte revisor er ansatt i. Listen oppdateres og vedlikeholdes av NGBC. Det finnes også norske revisorer med BREEAM International, BREEAM Communities og BREEAM In-Use lisens. For en fullstendig oversikt over alle revisorene henvises det til BRE Global.

Er du BREEAM-NOR-revisor og er ikke med på oversikten, kan du sende e-post til: post@ngbc.no. Det må legges ved godkjent BREEAM-NOR lisensdokumentasjon.

Fornavn Etternavn Firma E-post By/sted scheme
Hege Aasbø smi energi og miljø Send e-post Stavanger BREEAM-NOR
Henriette Berg Golder Associates Send e-post Drammen/
Oslo
BREEAM-NOR
Sara Bertinussen Hjellnes Consult AS Send e-post BREEAM-NOR
Hanne Liland Bottolfsen Multiconsult AS Send e-post BREEAM-NOR
Karen Bruusgaard Asplan Viak AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Marta Eggertsen Ratio Arkitekter AS Send e-post BREEAM-NOR
Ola Gausen WSP Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Hanne Nesbø Goa Rambøll Norge AS Send e-post Sandefjord BREEAM-NOR
Tonje Griffin ÅF Advanisa AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Rolf Hagen Context AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Audun Hammerseth Itech AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Maria Hedqvist Cowi AB Send e-post BREEAM-NOR
Käthe Hermstad Alliance Arkitekter AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Kristin Holthe Skanska Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Geir Arne Hommefoss Stærk & co AS Send e-post Arendal BREEAM-NOR
Anna Joelsson Sweco Systems AB Send e-post BREEAM-NOR
Anna-Rita Korsmo Asplan Viak Send e-post Sandvika BREEAM-NOR
Sanel Krilic Skanska Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Pia Kruse Veidekke Entreprenør AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Monica Kviljo Rambøll Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Randi Lunke WSP Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Alexander Lystad Skanska Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Ida Løvik Skanska Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Nina Løvstad ÅF Advansia AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Stine Martinsen Norconsult Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Elisabeth Montgomerie Multiconsult AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Maria Myrup Skanska Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Silje Møller T-2 Prsojekt AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Petter Nordby Multiconsult Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Linn Palm Multiconsult Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Rune Schaffalitzky MT Højgaard Danmark Send e-post BREEAM-NOR
Karin Sjöstrand Sweco Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Sylvia Skar Norconsult Send e-post Sandvika BREEAM-NOR
Svein Magnus Sletvold Veidekke Entreprenør AS Send e-post BREEAM-NOR
Kayleigh Elizabeth Smith Sweco Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Karoline Weum Solberg Sweco Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Helene Stensrud Golder Associates Send e-post BREEAM-NOR
Hilde Sæle Asplan Viak Send e-post Sandvika BREEAM-NOR
Ketil Tellevik Skanska Norge AS Send e-post Oslo BREEAM-NOR
Anne Lise Torp Itech As Send e-post BREEAM-NOR
Jannike Tvedt Itech As Send e-post BREEAM-NOR
Jørgen Tengelsen Wanvik WSP Norge AS Send e-post BREEAM-NOR
Marie Winsvold Vedal AS Send e-post BREEAM-NOR
Ingerid Zeiner Høyer Finseth Send e-post BREEAM-NOR

Revisoroppdatering/ opprettholdelse av godkjenning

Deltagelse på en årlig revisoroppdatering er obligatorisk for BREEAM-NOR revisorer som ønsker å opprettholde sin godkjenning. Per 2015 koster revisoroppdateringen kr 3.000,- for NGBC-medlemmer og 5.000,- for andre. Dato for revisoroppdatering varsles god til i forveien.

Avgiften inkluderer:

 • Godkjenning som BREEAM-NOR revisor med mulighet til å revidere BREEAM-NOR prosjekter
 • Oppføring på liste over godkjente revisorer.
 • Deltagelse på årlig oppdateringskurs og tilhørende til kursmateriell
 • Eksklusiv informasjon som sendes spesifikt til BREEAM-NOR revisorer.
 • Tilgang til Revisors ekstranett
Godkjente BREEAM-NOR AP har gjennomført 3-dagers kurs for å bli gode rådgivere om hvordan kriterier i BREEAM-NOR manualen kan implementeres i byggeprosjekter, gjennomført selvstudium og hjemmeoppgaver og bestått AP-eksamen.  I tillegg har en godkjent AP dokumentert relevant erfaringskompetanse som beskrevet i BREEAM-NOR / Ver. 1.1 / Man 14. NGBC har kun sjekket CV mot nevnte krav. Aktuelle oppdragsgivere må selv vurdere kandidatenes bakgrunn for det enkelte oppdrag.

For å sikre oppdatert BREEAM-NOR-kunnskap arrangerer NGBC årlig oppdatering for APer. APene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.

Bruk av BREEAM-NOR AP vil kunne gi prosjektet inntil 3 poeng innenfor området “Ledelse”. Listen under er NGBCs formelle oversikt over godkjente APer.

Følgende kandidater er godkjent BREEAM-NOR AP:

Fornavn Etternavn Firma Sted Epost
Inger Aas Entra Eiendom AS Oslo Send e-post
Armas Aavatsmark Asplan Viak AS Kristiansand Send e-post
Anette Svortevik Sunde Amble Sweco Norge AS Bergen Send e-post
Anne Amble Cowi AS Oslo Send e-post
Odd Anders Amdahl Ø. M. Fjeld AS Akershus/Hedmark Send e-post
Steinar Amlo Norconsult AS Send e-post
Maiken Jeanette Andersen COWI AS Send e-post
Anne Christine Andvik Multiconsult AS Send e-post
Bjørn Antonsen Undervisningsbygg Oslo KF Oslo Send e-post
Kirsti Gimnes Are Erichsen & Horgen AS Oslo Send e-post
Vilde Aspen Dark Akritekter Oslo Send e-post
Sunniva Baarnes Rambøll Norge AS Oslo Send e-post
Patriq Backlund MAD AS Oslo Send e-post
Katrine Bakke Norconsult AS Send e-post
Trond Bakke J.I. Bygg AS Send e-post
Yngvar Bekkevold Bermingerud Entreprenør AS Send e-post
Dagfinn Bell Asplan Viak AS Trondheim Send e-post
Runar Berg Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Jørn Are Vigestad Berge Rodeo arkitekter AS Oslo Send e-post
Heather Bergsland Rambøll Norge AS Rogaland Send e-post
Øyvind Beyer Kokkersvold AS Larvik Send e-post
Marthe Ingeborg Bihli Sweco Norge AS Send e-post
Agnar Birkeland Sweco Norge AS Send e-post
Anne Katrine Birkeland Multiconsult Send e-post
Christian Birkeli-Gauss Rodeo arkitekter AS Oslo Send e-post
Eva Bjelland Kruse Smith Entreprenør Send e-post
Per Bjerke Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Åshild Wangensteen Bjørvik MAD AS Send e-post
Nina Blindheimsvik Rambøl Norge AS Send e-post
Waldemar Blumer Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Bernd Boermann Moss kommune Moss Send e-post
Kristin Borander WSP Norge AS Send e-post
Karoline Borgen Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Gro Brathovde Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Torbjørn Bratteberg HENT AS Trondheim Send e-post
Kjartan Brekkå COWI AS Rogaland Send e-post
Espen Bru Apply TB AS Stavanger Send e-post
Karen Bruusgaard Asplan Viak AS Oslo Send e-post
Kjerstin Bryhni Arkitektene Vis-a-vis AS Trondheim Send e-post
Kristin Bryne-Sandvik Block Berge Bygg AS Rogaland Send e-post
Erlend Brørs Hent AS Oslo Send e-post
Andreas Brøvig Rambøll Norge AS Send e-post
Andrea Buijs Skanska Norge AS Send e-post
Turid Bye Rambøll AS Send e-post
Trond Ivar Bøhn Multiconsult AS Send e-post
Pål Bårdsen smi energi og miljø as Stavanger Send e-post
Anne Carlsen Forum Arkitekter AS Bergen
Ines Carlton Golder Associates AS Send e-post
Anne Christensen Dark Arkitekter AS Oslo Send e-post
Irina Costromitcaia ÅF Reinertsen AS Send e-post
Michael Curtis ÅF Reinertsen AS Send e-post
Trond Dahl Peab AS Oslo Send e-post
Anne Danielsberg Avantor Oslo Send e-post
Ellen Devold Høyer Finseth AS Oslo, Østfold, Vestfold, Ålesund Send e-post
Dorina Dobnig Statsbygg Send e-post
Kristian Edwards Snøhetta Oslo Send e-post
Jonas Edshage WSP Norge AS Send e-post
Roar Eik Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Maren Hana Einervoll Caverion Rogaland Send e-post
Mikael af Ekenstam Sweco Norge AS Narvik Send e-post
Hallvard Ekker ROM Eiendom AS Oslo Send e-post
Olav Ekkje Sweco Norge AS Stavanger Send e-post
Kristin Eliassen Betonmast Østfold AS Send e-post
Tollef Eliassen Veidekke Entreprenør AS Oslo Send e-post
Simon Ell LINK Arkitektur AS Stavanger Send e-post
Renate Ellila Kristiansen & Bernhardt AS Tønsberg Send e-post
Lisbet Elvaker OPAK AS Send e-post
Per Øyvind Engan Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Nadine Engberding Brandsberg-Dahls Arkitekter AS Stavanger Send e-post
Elin Enlid Civitas Oslo Send e-post
Tore Henrik Erichsen Asplan Viak AS Trondheim Send e-post
Bjørn-Yngve Eriksen Hjellnes Consult AS Send e-post
Daniel Engen Eriksen AF Gruppen AS Send e-post
Lisa Marie Erlandsen Vedal Prosjekt Oslo Send e-post
Aage Ertzeid Assa Abloy Entrance Systems Noway Send e-post
Mona Nilsen Ervik NCC Construction AS Send e-post
Sigbjørn Faanes Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Bjørn Feltens LINK Arkitektur AS Bergen Send e-post
Simona Ferrari Nordic Office of Architecture Oslo Send e-post
Ida Fines HENT Send e-post
Henning Fjeldheim Skanska Norge AS Oslo Send e-post
Steinunn H. Fjellheim BundeBygg AS
Knut Fjørtoft Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Vegard Foseid Insenti AS Send e-post
Thea H. Foss Norconsult Send e-post
Jørgen Frønes Hent AS Send e-post
Jenny Furseth Statsbygg Send e-post
Geirmund Garder J.I. Bygg AS Send e-post
Kjell Gabriel Garpestad Lyse Energi AS Stavanger Send e-post
Morten Garpestad SV Betong Send e-post
Ola Moa Gausen WSP Norge AS Oslo Send e-post
Magnus Gevelt Multiconsult AS Oslo Send e-post
Ingunn Gjermundnes Tevas Bergen Send e-post
Kristoffer Gjestemoen Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Hanne Goa Rambøll Norge AS Sandefjord Send e-post
Anders Granli jarmund/Vigsnæs AS Send e-post
Heikki Granroth Grindaker landskapsarkitekter AS Send e-post
Jeff Graves ABO Plan og Arkitektur Bergen Send e-post
Hanne Gundersen Haandverkerne AS Send e-post
Kristin Haaland Erichsen & Horgen AS Oslo Send e-post
Morten Hagen Forny AS Send e-post
Rolf Hagen Context Oslo Send e-post
Elin Halstadtrø ÅF Infrastruktur AS Oslo Send e-post
Jorunn Haltbakk NCC Construction AS Trondheim Send e-post
Una Halvorsen Asplan Viak AS Oslo Send e-post
Vibeke Hammervold COWI AS Tromsø Send e-post
Geir Tore Hansen Entro AS Send e-post
Tor Ivar Hansen Hjellnes Consult AS Send e-post
Erik Hansson Norconsult AS Send e-post
Marianne Wille Haugen Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Stine Marie Haugen NCC Construction AS Oslo Send e-post
Svend Haugen Norconsult AS Send e-post
Bjørnar Haveland Åsen & Øvrelid AS Send e-post
Hilde Rau Heien Cowi AS Send e-post
Aslaug Helberg Kruse Smith AS Stavanger Send e-post
Elin Hellem Arkitektkontoret GASA AS Oslo Send e-post
Tom Henriksen NCC Construction AS Oslo Send e-post
Susanne Henriksen Rambøll Norge AS Stavanger Send e-post
Käthe Hermstad Alliance Arkitekter AS Send e-post
Kristoffer Hesstvedt Betonmast Oslo AS Oslo Send e-post
Pierre Heuser AMB arkitekter as Oslo Send e-post
Solveig N. Hjellen Åf Advansia AS Oslo Send e-post
Jan Hoel LINK Arkitektur AS Bergen Send e-post
Ingrid Hole Norconsult AS Sandvika Send e-post
Frank Holmgaard Rambøll AS Send e-post
Andrew Holt Architectopia Oslo Send e-post
Geir Arne Hommerfoss Stærk og Co as Arendal Send e-post
Nils Hope Skanska Norge AS Send e-post
Ingeborg Marcussen Hübertz Asplan Viak AS Arendal Send e-post
Martin Hunsrød AF Gruppen Send e-post
Tom Husby Optiman Prosjektledelse AS Trondheim Send e-post
Astri Huse COWI AS Oslo/Fredrikstad Send e-post
Christoffer Huun Vedal Prosjekt AS Oslo/Telemark Send e-post
Magnus Hvam Forny AS Send e-post
Anne Håland Block Berge Bygg AS Rogaland Send e-post
Bjarte Hårklau Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Gunvor Håverstad Holte AS Oslo Send e-post
Eirik Storvig Jacobsen Aase Byggadministrasjon AS Send e-post
Lise Jahren Norconsult AS Send e-post
Katrine Jakobsen Spir Arkitekter Send e-post
Helge Jarstad Betonmast Bergen AS Bergen Send e-post
Stine Lanes Jensen ZINC AS Oslo Send e-post
Lars Jensen WSP Norge AS Send e-post
Espen Johannessen Optiman Prosjektledelse Send e-post
Klaus Johannessen Veidekke Entreprenør AS Send e-post
John Johnsen Arkitektene Vis-A-Vis Trondheim Send e-post
Espen Kvåle Jordheim Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Thomas Julusmoen Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Henning Kaland Code: arkitektur AS Oslo Send e-post
Erik Kauffman AT plan og arkitektur Send e-post
Parul Khandelwal Multiconsult AS Send e-post
Mette Kjerre Cowi AS Fredrikstad Send e-post
Kari Anne Kivle Kjærgård Veidekke Entreprnør AS Bergen Send e-post
Vegard Knotten Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Birgitte Koren Veidekke Entreprenør AS Oslo Send e-post
Sigurd Korneliussen J.I. Bygg AS Send e-post
Britt Kornum Zinc AS Oslo Send e-post
Paul Korsberg Kruse Smith Entreprenør AS Send e-post
Hanne Gro Korsvold Statsbygg Oslo Send e-post
Sanel Krilic Skanska Norge AS Oslo Send e-post
Mette Kringen Itech AS Hele landet Send e-post
Tor Kristensen UnionConsult Fredrikstad Send e-post
Maria Kristiansen AF Gruppen Send e-post
Knut Krogstad WSP Norge AS Send e-post
Pia Kruse Veidekke Entreprenør AS Oslo Send e-post
Marin Kulas SPACEGROUP Oslo Send e-post
Brynhild Kvalvik-Watne Multiconsult AS Sandnes Send e-post
Kaja Kittang Kvande Grape Architects AS Oslo Send e-post
Unn Therese Kvernstuen Arkitema/ELN Architects Send e-post
Svein Kyllingstad Multiconsult AS Send e-post
Erik Langørgen NCC Construction AS Trondheim Send e-post
Einar Sverre Larsen WSP Norge AS Send e-post
Gry Marianne Buraas Lauten Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Elisabeth Lauvnes Skanska Norge AS Send e-post
Trygve Leiksett WSP Norge AS Send e-post
Anne Margethe Lia Asplan Viak Send e-post
My Lierud Vedal Prosjekt AS Oslo Send e-post
Ingrid Lillegraven ÅF Reinertsen AS Oslo Send e-post
Einar Lindroos Haandverkerne AS Send e-post
Kari Medby Loland Multiconsult AS Send e-post
Michael Lommertz Bollinger+Grohmann ingeniører AS Send e-post
Tore Lothe COWI AS Send e-post
Vera Lukina Boligbygg Oslo KF Oslo Send e-post
Per Lunke Aase Byggadministrasjon AS Oslo Send e-post
Randi Lunke WSP Norge AS Oslo Send e-post
Heidi Lyngstad KLP Eiendom Oslo Send e-post
Hilde Lysne Enica Eiendom AS Send e-post
Alexander Lystad Skanska Norge AS Oslo Send e-post
Jan Løchen Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Ragnhild Haukland Løge AF Gruppen Send e-post
Espen Løken Asplan Viak AS Oslo/Akershus Send e-post
Kirsti Løtviet Veidekke Entreprenør AS Bergen Send e-post
Thomas Løvdahl L2 arktiekter AS Oslo Send e-post
Ida Løvik Skanska Norge AS Oslo Send e-post
Margrethe Maisey ØKAW AS Arkitekter MNAL Send e-post
Camilla Maktabi Kokkersvold AS Larvik Send e-post
Ine Maribu Karl Knudsen AS Trondheim Send e-post
Kristine Mariero AT Plan og Arkitektur AS Oslo Send e-post
Alexander Marini Norconsult AS Send e-post
Stine Martinsen Norconsult AS Oslo Send e-post
Lise Mathisen Aase Byggadministrasjon Send e-post
Øisten Matisen smi energi & miljø AS Send e-post
Linn Therese McConnachie Asplan Viak AS Bergen Send e-post
Anette Mehren Alliance Arkitekter AS Oslo Send e-post
Franziska Meisel SLA Norge Send e-post
Olav Meland Rambøll Norge AS Send e-post
Martin Sveinssønn Melvær Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Elisabeth Meyer LINK Arkitektur AS Lysaker Send e-post
Krister Midtdal Betonmast Send e-post
Tone Midtsund Zinc AS Oslo Send e-post
Silja Selven Moe HR Prosjket AS Oslo Send e-post
Christian Mogstad Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Bjarne Moldenes GK Inneklima AS Send e-post
Elisabeth Montgomerie Multiconsult AS Oslo/Skien Send e-post
Guillermo Duran Moro Rambøll Norge AS Oslo Send e-post
Signe Mossige ABO Plan og Arkitektur Os Send e-post
Gina Mossige Ratio Arkitekter AS Oslo Send e-post
Gina Bast Mossige White arkitekter AB Oslo Send e-post
Erik Munch-Søgaard WSP Norge AS Send e-post
Tor-Christian Møglebust Dark Arkitekter Oslo Send e-post
Silje Møller T-2 Prosjekt AS Send e-post
Per Møller-Pedersen Storm Aqua AS Send e-post
Randi Narvestad Solem Arkitektur AS Send e-post
Maria Neergaard Multiconsult Send e-post
Martin Neergaard Betonmast AS Send e-post
Unni Nerdal Skanska Norge AS Oslo Send e-post
Bente Nesheim Grindaker Landskapsarkitkter AS Send e-post
Oddvar Nesland Vest-Agder Fylkeskommune Send e-post
Anne Cathrine Nessmo Arkitektene Vis-A-Vis Send e-post
Maria Nevjen AF Gruppen Send e-post
Nils Ivar Nilsen Erichsen & Horgen AS Oslo Send e-post
Abbi Nilssen Spor Arkitekter AS Oslo Send e-post
Jon Nordberg Lund Hagem Arkitekter Oslo Send e-post
Anne Sigrid Nordby Asplan Viak AS Trondheim Send e-post
Eva Nordgård Tag Arkitekter AS Send e-post
Kristian Nossum Skanska Husfabrikken Steinkjer Send e-post
Vibeke Nossum COWI AS Send e-post
Eivind Nygaard Code: arkitektur AS Oslo eSend e-post
Lisbeth Nygård Prora Eiendom Trondheim Send e-post
Charlotte Nystad Consto AS Send e-post
Erlend Haugland Næs Norconsult AS Send e-post
Line Ohnstad Rambøll AS Send e-post
Ina Thue Ormel Norconsult AS Send e-post
Tiffany Otis Kristin Jarmund Arkitekter AS Send e-post
Linn Palm Multiconsult AS Send e-post
Lars Clementsen Pedersen MAD Bergen AS Send e-post
Marianne Dalbøl Pedersen Kritt Arkitekter AS Send e-post
Stine Pedersen Betonmast Oslo AS Oslo Send e-post
Roy Peistorpet Fagskolen Innland Send e-post Gjøvik BREEAM-NOR
Tone Person Erichsen & Horgen As Send e-post
Arnulf Pettersen Olav Thon Gruppen Send e-post
Nanna Karólina Pétursdóttir Vekis Hf. Send e-post
Reidar Ravndal NCC Construction AS Stavanger Send e-post
Marte Reenaas Rambøll Norge AS Send e-post
Martin Reichenbach Dyrvik arkitekter AS Oslo Send e-post
Magnus Reinemo sweco norge AS Send e-post
Anniken Reinertsen a-lab Oslo Send e-post
Ilni Rekstad Skanska Norge AS Oslo Send e-post
Alfonso Rengifo Nordic Office of Architecture Oslo Send e-post
Tobin Rist Norconsult AS Send e-post
Michael Ritschel Sweco Norge AS Send e-post
Robby Robrecht Rik Arkitektur AS Oslo Send e-post
Sanja Roknic-Kuic LINK Arkitektur AS Stavanger Send e-post
Per Henrik Rommetveit BRG Kristiansand Send e-post
Marcus Runesson Planforum Arkitekter AS Bærum Send e-post
Morten Ræder Nordic Office of Architecture Oslo Send e-post
Eivind Røgler Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Elisabeth Rømcke Haandverkerne AS Send e-post
Olav Rønningen Kruse Smith Entreprenør AS Stavanger Send e-post
Ingunn Saga Høyer Finseth AS Revetal i Vestfold Send e-post
Bjørge Sandberg-Kristoffersen Entelligens AS Send e-post
Halvor Saunes Cowi AS Send e-post
Christian Schöberle Brandsberg-Dahls Arkiteker Send e-post
Astrid Seeberg Arkitema Oslo Send e-post
Frode Seglem WSP Norge AS Send e-post
Helene Seldal Rambøll Norge AS Send e-post
Azad Shakibai Rambøll Norge AS Drammen Send e-post
Espen Sjulstad Aase Byggeadministrasjon AS Oslo Send e-post
Christian Skagen Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS Stavanger Send e-post
Sylvia Helene Skar Norconsult AS Send e-post
Monika Skarphagen WSP Norges AS Send e-post
Håkon Skatvedt Norsk Enøk og Energi AS Send e-post
Håkon Skogheim Sweco Norge AS Send e-post
Karianne Skrindo Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Olav Skryten WSP Norge AS Send e-post
Svein Magnus Sletvold Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Tore Johan Smidt Smidt og Ingebrigtsen AS Bergen Send e-post
Kayleigh Smith Sweco Norge AS Send e-post
Linda Mari Solberg Cowi AS Fredrikstad Send e-post
Øivind Spjøtvold Cowi AS Trondheim Send e-post
Robert Steen JACO AS Send e-post
Ann Kristin Steffensen OEC Send e-post
Arni Thor Steinarsson DNF Send e-post
Sigrid Strand-Hanssen NCC Construction AS Oslo Send e-post
Marianne Straume Dark Arkitekter AS Oslo Send e-post
Henriette E Stuen Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS Send e-post
Vegard Sundby EVR Norge AS Send e-post
Tage Rickard Sundell Sogn og Fjordane fylkeskommune Leikanger Send e-post
Øyvind Sundli ASAS Arkitektur Oslo Send e-post
Lise Kristin Sunsby ROM Eiendom AS Send e-post
Jarle Svanæs OPAK AS Oslo Send e-post
Per Svenkerud Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Siv Tallang AF Gruppen Oslo Send e-post
Trond Telle Erichsen & Horgen AS Send e-post
Thomas Theodorsen WSP Norge AS Oslo Send e-post
Jorunn Thingnes Asplan Viak AS Sarpsborg Send e-post
Romeo  A. Thomassen HENT AS Send e-post
Marit Thyholt Skanska Norge AS Oslo Send e-post
Tarjei Torgersen Kristin Jarmund Arkitekter AS Oslo Send e-post
Anders Løhre Torkelsen AF Gruppen Send e-post
Ekaterina Tretiakova Energima Oslo Send e-post
Bo Christian Trollsås AF Gruppen Send e-post
Andreas Tungvåg Sweco Norge AS Send e-post
Olav Tvedt WSP Norge AS Send e-post
Kirsti Fosseng Traa Veidekke Entreprenør AS Send e-post
Mette Undeland Betonmast Oslo Send e-post
Aud Val WSP Norge AS Send e-post
Elin Vatn Snøhetta Send e-post
Åsta Veen smi energi og miljø as Stavanger Send e-post
Espen Viddal WSP Norge AS Send e-post
Tor Arvid Vik Rambøll AS Send e-post
Ida Norbotten Vågen Hjellnes Consult AS Send e-post
Jan-Erik Wasmuth WSP Norge AS Send e-post
Ragnhild Wessel-Holst Sweco Norge AS Bergen Send e-post
Johnny Wiig AF gruppen Send e-post
Oddbjørn Wornæs Prosjektil AS Stavanger Send e-post
Leif Øie Link Arkitektur AS Oslo Send e-post
Lars Erik Østgaard Bygghuset AS Send e-post
Thor Kristian Øvergaard NCC Construction AS Send e-post
Anders Øverli Consto AS Send e-post
Mona Åsgård Trondheim Kommune Trondheim Send e-post

AP-oppdatering/opprettholdelse av godkjenning

For å opprettholde godkjenningen som BREEAM-NOR AP må man betale en årlig lisensavgift. I tillegg må man sørge for å holde seg oppdatert på BREEAM-NOR enten ved egenstudier eller ved å delta på et oppdateringskurs som arrangeres årlig. Kursmateriell til egenstudier sendes ut i forbindelse med oppdateringskurset. Dato for oppdateringskurset varsles god til i forveien.

Per 2016 er lisensavgiften på kr 3.000,- for NGBC-medlemmer og 5000,- for andre.

Avgiften inkluderer:

 • AP-godkjenning  (gir poeng under BREEAM-NOR Man 14)
 • Oppføring på liste over godkjente APer.
 • Tilgang til deltagelse på årlig oppdateringskurs og tilhørende til kursmateriell
 • Eksklusiv informasjon som sendes spesifikt til BREEAM-NOR APer og revisorer.

For bedrifter som har mer enn 8 APer tilbyr NGBC flåtelisens. For mer informasjon om denne løsningen, kontakt post@ngbc.no.

APer som har deltatt på AP-kurs innværende år, trenger ikke å betale lisensavgift.

Hva hvis  du har vært ute av listen over godkjente APer og ønsker å komme tilbake?

Fra 2016 vil følgende gjelde for APer som tidligere har bestått BREEAM-NOR AP-eksamen, men som ikke har vært godkjent AP siste år:

 Etter 1 år utenfor NGBCs liste over godkjente APer, må du: 

 • Betale lisens for inneværende år OG det året man ikke har vært listet som godkjent AP

 Etter 2 år :

 • Betale lisens for inneværende år
 • Bestå eksamen på nytt

Etter 3 år eller mer :

 • Ta AP-kurs og eksamen på nytt

Er du både revisor og AP?

For APer som også er godkjente BREEAM-NOR revisorer er det tilstrekkelig med deltagelse på obligatorisk revisoroppdatering for å opprettholde godkjenningen som AP.

Har du spørsmål til ordningen, kontakt oss på post@ngbc.no.

BREEAM-NOR Bespoke

BREEAM-NOR 2016 dekker følgende byggkategorier og kombinasjoner av disse: varehandel, kontor, industri, utdanning og bolig. For andre typer prosjekter (f.eks. hotell, kombinasjonsbygg, idrettshall o.l.) eller større kombinasjonsprosjekt med flere byggtyper i ett, kan et prosjekt få tilpassede kriterier (Bespoke). Bespoke kan også benyttes for mindre rehabiliteringsprosjekter/innredningsarbeider.

Hva du må gjøre for å få tilpassede kriterier?

Prosjektet bør ha kommet så langt at det foreligger plantegninger og rombeskrivelser. Dette fordi NGBC trenger en del informasjon om prosjektet for å kunne utvikle kriterier.

 1. Vurderer du å benytte BREEAM-NOR Bespoke på et prosjekt, kan du kontakte bespoke@ngbc.no for tilbud på et tilpasset kriteriesett.
  I emnefeltet skriver du: BREEAM-NOR Bespoke – anmodning om kriterier. AP, revisor eller utviklers representant kan be om å få utviklet Bespoke-kriterier.
 2. NGBC returnerer så et skjema som må fylles inn. Vennligst fyll inn skjemaet så nøyaktig som mulig. Ferdig utfylt skjema returneres til NGBC sammen med tilhørende plantegninger og rombeskrivelser. På bakgrunn av dette gir NGBC et tilbud på utviklingen av kriteriesett for prosjektet. Kostnaden er avhengig av størrelse og kompleksitet på prosjektet og varierer mellom 36-170.000,- eks.mva.
 3. Ved signering av tilbudet fra NGBC vil NGBC starte arbeidet med å utvikle kriteriesett. Å utvikle kriteriesett kan være krevende og de er derfor anbefalt å sette av god tid til denne prosessen.
 4. Kun prosjekter med signert avtale for utarbeidelse av BREEAM-NOR Bespoke-kriterier kan registreres. Registrering gjøres som regel etter at kunden har mottatt endelig kriteriesett og pre-analyseskjema, men kan også gjøres etter NGBC har mottatt signert tilbud. Det er kun BREEAM-NOR revisorer som kan registrere BREEAM-NOR prosjekter. Registreringskostnader for BREEAM-NOR Bespoke-prosjekter er tilsvarende normale BREEAM-NOR prosjekter.
Et kriteriesett utarbeides på grunnlag av informasjon fra prosjektet. Det skal blant annet foreligge en fullstendig utfylt «BREEAM Bespoke Application Form», plantegninger for prosjektet og annen informasjon som beskriver prosjektet.

Før arbeidet kan starte må kunden signere et tilbud fra NGBC.

Prosessen kan beskrives på følgende måte:

BBREEAM-NOR_Bespoke_prosess

For å starte en Bespoke-prosess sender du en henvendelse til bespoke@ngbc.no.
I emnefeltet setter du: BREEAM-NOR Bespoke – anmodning om kriterier.

Ofte stilte spørsmål om materialer i BREEAM-NOR v.1.1. (2012)

Nei, det finnes ikke BREEAM-NOR godkjente produkter.
Det finnes derfor heller ikke produkter som er «Very Good» eller «Excellent».

Siden det ikke finnes BREEAM-NOR godkjente produkter hvorfor får produsentene/leverandørene spørsmål om de har BREEAM-NOR godkjente produkter?
Sannsynligvis er de som stiller spørsmål ikke godt nok kjent med kravene i manualen.

Et enkeltprodukt gir ingen poeng i BREEAM-NOR, men et produkt kan bidra til at bygget oppnår et eller flere poeng under emnene HEA 9 Forurensning i innemiljø, MAT 1 Materialspesifikasjon og MAT 5 Ansvarlig innkjøp av materiale.
 1. Informer om at det ikke finnes BREEAM-NOR godkjente produkter. Henvis f.eks. til disse spørsmålene på NGBCs nettside.
 2. Sjekk om produktet omfattes av kravene i BREEAM-NOR emnene HEA 9 Forurensning i innemiljø, MAT 1 Materialspesifikasjon og MAT 5 Ansvarlig innkjøp av materialer
  Det er ikke alle produkter som omfattes av kravene.
 3. Dersom produktet omfattes av kravene (se spørsmål nedenfor), utarbeid dokumentasjon som viser at produktet tilfredsstiller kravene.
 4. Dersom produktet ikke omfattes av kravene, kan det være fornuftig å utarbeide et dokument el.l. som forklarer hvorfor produktet ikke er omfattet av kravene. Dette dokumentet kan da sendes ut til de som etterspør dokumentasjon og/eller legges ut på eget nettsted.
Produsenter/leverandører kan få mange henvendelser om at de skal dokumentere om et produkt oppfyller kravene i BREEAM-NOR. NGBC anbefaler at dokumenter som viser at produktet oppfyller kravet til HEA 9, MAT 1 og MAT 5 samles/utarbeides og at de legges lett tilgjengelig på produsentens/leverandørens nettside. Da kan interesserte enkelt få tak i den dokumentasjonen de har behov for. Det finnes mange eksempler på at produsenter har gjort dette, for eksempel Weber.
Det eneste minimumskravet som stilles, er til produkter i gitte produktgrupper (se nedenfor) om at de ikke inneholder stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR manualen (MAT 1.5 Miljøgifter).
Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:

 • Bygningsplater
 • Vinyl gulvbelegg
 • Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstrie)
 • Tepper
 • XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
 • Bygningsplater (bla polykarbonat)
 • Vinduer/ytterdører
 • Lim
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk

Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR*. A20-listen er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste og finnes på s. 388 i BREEAM-NOR v.1.1 manualen.
* Substitusjonsplikten i Produktkontrolloven §3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.

Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • EDP – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten)
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010)
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter)
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er prosjektet som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.

For å oppnå “Very good”, “Excellent” eller “Outstanding” må prosjektet tilfredsstille kravene i HEA 9. Derfor er det mange prosjekter som setter krav til produkter at de må tilfredsstille HEA 9.

HEA 9 omfatter følgende produkter (tabell 5.5 s. 108 i BREEAM-NOR manualen):

 • Interiørmaling og lakk (kravene står ikke i tabell 5.5, men under pkt. 3. på s. 107 i BREEAM-NOR manualen)
 • Trepaneler (sponplater, fiberplater inkl. MDF, OSB, sementbundne sponplater, kryssfiner, heltrepanel og akustikkplater)
 • Trekonstruksjoner (limtre)
 • Tregulv inkl. parkettgulv
 • Halvharde gulvbelegg, tekstilgulvbelegg og laminatgulv (vinyl/linoleum, kork og gummi, teppe og laminatgulv)
 • Himlingsplater
 • Gulvlim
 • Fugemasse
 • Veggkledninger (ferdige tapeter, veggkledninger i vinyl og plast, tapet som skal dekoreres, veggkledning for hard belastning og tekstile veggkledninger)

Andre produkter er ikke omfattet av kravet i HEA 9.

For hver av produktgruppene er det henvist til ulike produktstandarder og hvilke krav produktet må oppfylle. Dersom et produkt ikke omfattes av en produktstandard, er den ikke aktuell for det produktet. Dette må du som produsent vurdere.

Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • Sertifikat(er) som viser at kravene er overholdt.
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010).,
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.
MAT 1 omfatter:

 • MAT 1.1 Klimagassberegninger (se s. 231 i BREEAM-NOR manualen)
  Omfatter følgende bygningselementer
  (i tabell 9.2 s. 234 i BREEAM-NOR manualen er også undergrupper opplistet):
 • Yttervegg
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulv på grunn
 • Bærekonstruksjon
 • Trapper og balkonger
 • Utvendig harde flater

Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.1 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
Dokumentasjonskrav for produsent: EPD.

 • MAT 1.2 LCA (livssyklusanalyser, se s. 232 i BREEAM-NOR manualen)
  Omfatter følgende bygningselementer (tabell 9.1 s. 232 i BREEAM-NOR manualen):
 • Yttervegg
 • Vinduer
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulvbelegg (inkluderer også tregulv, parkett, tepper og fliser)
 • Utvendig harde dekker

Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.2 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
Produkter kan kun indirekte bidra til poeng for dette delemnet.
Dokumentasjonskrav: EPD. Annen dokumentasjon kan også aksepteres dersom livsløpsvurdering for produktet er beskrevet.

 • MAT 1.3 EPD – Miljødeklarasjoner (se s. 233 i BREEAM-NOR manualen)
  Omfatter følgende bygningselementer
  (i tabell 9.2 s. 234 i BREEAM-NOR manualen er også undergrupper opplistet):
 • Yttervegg
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulv på grunn
 • Bærekonstruksjon
 • Trapper og balkonger
 • Utvendig harde flater

Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.3 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
Dokumentasjonskrav: EPD.

 • MAT 1.4 Ytelseskrav til bygningsprodukter (se s. 236 i BREEAM-NOR manualen)
  Omfatter følgende bygningselementer (i tabell 9.2 s. 234 i BREEAM-NOR manualen er også undergrupper opplistet):
 • Yttervegg
 • Yttertak
 • Etasjeskille
 • Innervegg
 • Gulv på grunn
 • Bærekonstruksjon
 • Trapper og balkonger
 • Utvendig harde flater

Andre bygningselementer er ikke omfattet av kravet i MAT 1.4 og vil ikke kunne bidra med poeng under dette delemnet.
Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med én dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • EPD og produktet får karakter 1-6 vurdert etter ECOproduct-metoden
 • Svanemerket
 • EU Ecolabel (tidligere EU Blomsten)
 • MAT 1.5 Miljøgifter (se s. 236 i BREEAM-NOR manualen)
  Minimumskrav til produkter i gitte produktgrupper om at de ikke inneholder stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR manualen.
  Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:
 • Bygningsplater
 • Vinyl gulvbelegg
 • Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstrie)
 • Tepper
 • XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
 • Bygningsplater (bla polykarbonat)
 • Vinduer/ytterdører
 • Lim
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk

Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om at fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR*. A20-listen er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste og finnes på s. 388 i BREEAM-NOR v.1.1 manualen.
* Substitusjonsplikten i Produktkontrolloven §3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.

Dokumentasjonskrav – det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Dokumentasjonstypen må være gyldig. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper:

 • EDP – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten)
 • SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010)
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter)
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er prosjektet som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.

MAT 5 omfatter følgende materialer som skal være innkjøpt på ansvarlig måte for å få poeng:

 • Murstein (herunder lettklinkerblokk, teglstein og annen keramikk samt mørtel og puss)
 • Harpiksbaserte komposittmaterialer og materialer, herunder glassfiberarmert plast og polymerpuss
 • Betong (herunder prefabrikkert betong og plasstøpt betong, betongblokker, belegningsstein, heller, påstøp, osv.)
 • Fliser
 • Glass
 • Plast og gummi (herunder takmembran av EPDM, TPO, PVC og VET og polymerpuss)
 • Metaller (stål, aluminium osv.)
 • Naturstein, bygningsstein og skifer
 • Trevirke, trekompositt og trepaneler (herunder limtre, kryssfiner, OSB, MDF, sponplate og sementbundne sponplater)
 • Gipsplater og gips
 • Isolasjonsmaterialer
 • Asfaltholdige materialer som f.eks. takmembraner og asfalt
 • Andre mineralbaserte materialer, herunder fibersement og kalsiumsilikat
 • Produkter med resirkulert innhold

Tilbehør, lim og tilsetningsstoffer skal ikke vurderes.

Ansvarlig innkjøp vil si at produkter er kjøpt fra produsent og forsyningskjede som har 3. parts sertifisert miljøstyringssystem. Produsent av et produkt må derfor ha et 3. parts sertifisert miljøstyringssystem for å kunne bidra til å oppnå poeng under dette emnet. For trevirke er det ikke krav om miljøstyringssystem, men dokumentasjon på at trevirke er innkjøpt på lovlig måte må legges frem.

Dokumentasjon:

 • ISO 14001-sertifikat for både produsent av produktet og fra forsyningskjeden
 • Kun for trevirke: FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC, MTCC, Verified, SGS, TFT
 • EMAS-sertifikat
 • Miljøfyrtårn-sertifikat

NB! For dette emnet er ikke dokumentasjonskravene sidestilt. Se tabell 9.3 s. 252 i BREEAM-NOR manualen for mer informasjon.

BREEAM In-Use

hva_er_breeam_in-use_syklusBærekraft i eksisterende yrkesbygg.

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å tilknytte seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken, – hver for seg eller under ett.

Hvorfor benytte BREEAM in-Use?                                                                                        

BREEAM In-Use kan bidra til å:

 • Gi en oversikt over en porteføljens totale miljøytelse og etablere et referansenivå for videre utvikling
 • Redusere miljøbelastning gjennom eiendoms- og ledelsesrelaterte tiltak
 • Redusere driftskostnader
 • Gi input til årsmeldinger og CSR-rapporter
 • Øke trivselen og produktiviteten blant de ansatte i bygget
 • Øke eiendomsverdi og markedsetterspørsel
 • Tiltrekke investorer og leietakere
 • Tredjepartsverifisere oppnådde resultater

in-use-sertifikatoversikt

På hvilke typer bygg kan BREEAM In-Use benyttes?                                                    

BREEAM In-Use International Online kan benyttes på alle type yrkesbygg.

Er BREEAM In-Use nasjonalt tilpasset?                                                                                

BREEAM In-Use er et internasjonalt harmonisert system som i dag benyttes i mer enn 25 land. Verktøyet er ikke nasjonalt tilpasset, men er tilgjengelig i en norskspråklig utgave.       

Hvordan fungerer det?                                                                                                                

BREEAM In-Use er et online-verktøy som gir brukeren tilgang til å registrere, vurdere og sertifisere et byggs eller byggporteføljes miljøytelse. Et dynamisk scoringsplattform og et reportasjeverktøy gjør det enkelt å få en oversikt over miljøbelastningen og forbedringspotensialet til et enkeltbygg eller hele porteføljer.

Besøk BRE sine nettsider for ytterligere informasjon om BREEAM In-Use, den teknsiske manualen, statistikk, casesudier m.m.

Det er Building Research Establishment (BRE) i England som eier BREEAM In-Use-verktøyet og som håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use prosjekter.

Alle tekniske henvendelser vedrørende registrering og sertifisering av BREEAM In-Use prosjekter sendes direkte til BRE på epost til breeaminuse@bre.co.uk.

Den tekniske manualen BREEAM In-Use International (SD221) beskriver  miljøklassifiseringsstandarden som eksisterende yrkesbygg kan vurderes mot for oppnå et BREEAM In-Use International sertifikat.

NGBC ønsker å støtte norske brukere av BREEAM In-Use og har derfor oversatt den tekniske BREEAM In-Use manualen i en egen norsk versjon. Dette dokumentet er kun veiledende. Vær oppmerksom på at ved revisjon vil bygget bli vurdert av BRE Global Ltd i henhold til den engelskspråklige manualen (SD221). BRE Global/NGBC påtar seg ikke ansvar for eventuelle forskjeller mellom den engelskspråklige manualen (SD 221) og den norske veilederen.

NGBC arrangerer egne introduksjonskurs som er laget for å veilede nye brukere i hvordan man bruker BREEAM In-Use Online på best mulig måte. Kurset passer for alle som ønsker å ta i bruk BREEAM in-Use på eksisterende bygningsmasse, og gjerne interne ressurser med god kjennskap til den av de tre overordnede delene som skal evalueres (eiendom, forvaltning, bruk).

Dersom hele driftsorganisasjoner skal benytte BREEAM In-Use, anbefaler vi et bedriftsinternt BREEAM In-Use introduksjonskurs. Ta kontakt på post@ngbc.no for mer informasjon.

Kostnadene forbundet med en BREEAM In-Use registering og sertifsiering betales direkte til BRE. Se gjeldende priser her
Se BRE Global for en oversikt over norske BREEAM In-Use revisorer.
 En norsk pilotutgave av BREEAM In-Use har eksistert i det norske markedet siden 2013. Denne erstattes nå av BREEAM In-Use International Online. Over 30 norske pilotprosjekter har bidratt med en rekke tilbakemeldinger og innspill som nå har blitt integrert i det nye online-systemet. Prosjektene som har oppnådd pilotsertifikat er listet under. NGBC vil rette en stor takk til alle pilotene for deres bidrag.

Prosjekt Byggeier Sted Eiendom Forvaltning Bruk År
Brynsengfaret 6 Entra Eiendom Oslo Very Good Good Ikke vurdert 2015
Citycon City Syd Drift AS Storebrand Trondheim Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Down Town Drift AS Citycon Porsgrunn Ikke vurdert Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Glasshuspassasjen Drift AS Citycon Bodø Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Halden Drift AS Partner Group/ Citycon Halden Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Heiane Drift AS Citycon Stord Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Herkules Drift AS Citycon Skien Excellent Outstanding Ikke vurdert 2016
Citycon Holmensenteret Drift AS Storebrand Nesbru Excellent Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Kilden Drift AS Citycon Stavanger Ikke vurdert Outstanding Ikke vurdert 2016
Citycon Kongssenteret Drift AS Citycon Kongsvinger Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Kolbotn Torg Drift AS Citycon Kolbotn Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Kremmertorget Drift AS Citycon Elverum Very Good Very Good Ikke vurdert 2015
Citycon Liertoppen Drift AS Citycon Lier Very Good Outstanding Ikke vurdert 2016
Citycon Lietorvet Drift AS Citycon Skien Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Linderud Drift AS Citycon Oslo Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Magasinet Drift AS Citycon Drammen Ikke vurdert Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Markedet Drift AS Partner Group/ Citycon Haugesund Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Myrdalsveien 22 DNB Næringseiendom Bergen Good Good Ikke vurdert 2015/2016
Nedre Skøyen vei 2 Multiconsult Oslo Very Good Very Good Very Good 2015
Norges Bank/Bankplassen 2 Norges Bank Oslo Very Good Very Good Ikke vurdert 2016
Nydalen Allé 37 Avantor Oslo Very Good Very Good Ikke vurdert 2015
Citycon Oasen Drift AS Citycon Bergen Excellent Excellent Ikke vurdert 2016
Portalen Sirkeltomten II Trondheim Very Good Very Good Ikke vurdert 2015
Professor Brochs gate 2 Sweco Norge AS Trondheim Very Good Good Ikke vurdert 2016
Citycon Sjøsiden Drift AS Citycon Horten Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Solsiden Drift AS Citycon Trondheim Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Niam V Stadionparken Drift AS NIAM Fond V Stavanger Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Stopp Drift AS Citycon Sarpsborg Very Good Outstanding Ikke vurdert 2016
Citycon Storbyen Drift AS Citycon Sarpsborg Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Niam V Strandtorget Drift AS NIAM Fond V Lillehammer Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Torvbyen Drift AS Partner Group/ Citycon Fredrikstad Very Good Excellent Ikke vurdert 2016
Citycon Trekanten Drift AS Citycon Asker Very Good Excellent Ikke vurdert 2016

BREEAM Communities

BREEAM Communities er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. Arbeidet med å tilpasse BREEAM Communities til norske forhold ble igangsatt i 2013.

Det finnes ingen egen norsk versjon av BREEAM Communities manualen. Inntil videre er det den engelske versjonen av systemet som også benyttes i Norge. Prosjekter som ønsker å ta i bruk BREEAM Communities må derfor registreres og sertifiseres hos BRE i England. NGBC kan tilby prosjekter som ønsker å ta i bruk BREEAM Communities kursing og veiledning i bruk av systemet i Norge.

Den tekniske manualen for BREEAM Communities er tilgjengelig for nedlasting her.

Tilrettelegging

NGBC arbeider med å senke brukerterskelen for BREEAM Communities i Norge, ved å implementere følgende tiltak:

 • Felles bespoke (tilrettelagt prosess) for seks norske prosjekter gjennomføres i 2016. Se her for mer informasjon om prosjektene og prosessen.
 • Kursopplegg tilpasset et norsk marked (både private og offentlige aktører). Følg med på ¨vår kurskalender eller ta kontakt med oss.
 • Norsk veileder som forklarer hvordan BC brukes i Norge og bidrar til å redusere brukerterskelen for norske aktører. Veilederen ble lansert høsten 2016 og kan lastes ned her.

Hvem passer BREEAM Communities for?

BREEAM Communities er tilpasset private og offentlige utbyggere med som har bærekraftsambisjoner og som skal utvikle et område med blandede formål. Verktøyet er også velegnet for kommunale aktører som ønsker å konkretisere målsetninger og ta et klarere grep om hva bærekraftig områdeutvikling kan bety i praksis,- BC-metodikken kan brukes for å konkretisere målsettinger kommunen har for et område og legge til rette for godt samarbeid med private utviklere.

Sentrale egenskaper BREEAM Communities (BC)

 • BC er en metodikk som setter mål i Plan- og bygningsloven (PBL) i system, systemet gir veiledning i hvordan gå frem for å oppnå klare og målbare resultater. Ingen kriterier går på tvers av PBL/norsk planpraksis, men en del kriterier strekker seg noe lengre/har strengere og mer detaljerte krav.
 • BC er et prosessverktøy for å sikre at bærekraftsdimensjoner blir ivaretatt og dokumentert i en planprosess. Systemet stiller krav til planer/strategier innenfor en rekke tema, bl.a. medvirkning, energi, økologi, transport. Strategiene krever refleksjon rundt resultater som skal oppnås, prioriteringer, virkemidler/metoder. I steg 2 og 3 skal strategiene følges opp. Her kreves forpliktelse gjennom avtaler og referater. Dette bidrar til konkretisering av målsettinger, gjør målsettinger til mer enn bare visjoner.
 • Dialogverktøy: gjennom utstrakt bruk av dialog, er formålet å bidra til å skape enighet. BC er et verktøy for å skape enighet mellom flere parter om hovedløsninger på et tidlig stadium i en planprosess.
 • Forpliktelse: Mange kriterier krever skriftlig forpliktelse fra utbygger og/eller leverandører på at et visst ambisjonsnivå skal oppnås. Dette reduserer risiko for at ambisjoner som blir lagt fram i tidlig fase ikke blir fulgt opp.
 • Svært stor andel av kriteriene kan svares ut i normal norsk planprosess (Planprogram, KU, reguleringsbestemmelser, temaplaner/formingsveiledere/kvalitetsprogram, utbyggingsavtaler)

I forbindelse med utvikling og videreutvikling av BREEAM-NOR har representanter på tvers av bygge- og eiendomsnæringen engasjert seg på frivillig basis med med sin kunnskap og kompetanse. For NGBC er det viktig med en bred tilnærming som sikrer forankring og engasjement i hele verdikjeden i byggeindustrien, konsensus hele veien og et produkt som bransjen selv har fått tilpasset – av verdi for alle. Takk for alt engasjement!

Under utvikling kan du lese mer om hva som har blitt gjort og hvem som har bidratt til å utvikle BREEAM-NOR, BREEAM-NOR In-Use og BREEAM Communities i Norge.

Les mer om Utvikling