1) Hva er BREEAM?
Svar: BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger lansert i 1990 av BRE i England. Les mer på BRE sine nettsider her.

2) Hva er BREEAM-NOR?
Svar: Norwegian Green Building Council (NGBC) har gjennom BREEAM-NOR tilpasset BREEAM til norske forhold. BREEAM-NOR er et frivillig miljøsertifiseringsverktøy utarbeidet i samarbeid med representanter fra den norske byggenæringen.
Les mer om BREEAM-NOR her.
Den tekniske manualen for BREEAM-NOR ligger tilgjengelig for nedlasting i fanen til høyre.

3) Hva slags prosjekter kan sertifiseres etter BREEAM i Norge?
Svar: BREEAM-NOR kan benyttes på nybygg eller rehabiliteringsprosjekter innen bygningskategoriene industri, varehandel, kontor, utdanning og bolig. For andre typer bygninger, kan man utvikle et tilpasset kriteriesett, BREEAM-NOR Bespoke. Ønsker du å sertifisere eksisterende bygg i drift, kan du benytte BREEAM In-Use. Sertifisering av områder gjøres ved hjelp av BREEAM Communities.

4) I hvilket land kan jeg benytte BREEAM-NOR?
Svar: BREEAM-NOR er utviklet og skreddersydd for det norske markedet og kan kun benyttes i Norge. Flere andre land, deriblant Storbritannia, Nederland, Tyskland, Spania, Sverige og Østerrike, har utviklet tilsvarende nasjonale BREEAM-manualer. Der det ikke finnes nasjonale tilpasninger, benyttes BREEAM International.

5) Hvem kan registrere et BREEAM-NOR prosjekt?
Svar: Det er kun lisensierte BREEAM-NOR revisorer som kan registrere BREEAM-NOR prosjekter hos NGBC.

6) Når bør jeg engasjere en BREEAM-NOR revisor?
Svar: Det anbefales at en BREEAM-NOR revisor blir engasjert så tidlig som mulig i et prosjekt (idéstadie eller skisseprosjekt). Involvering av revisor så tidlig som mulig gjør det lettere å oppnå ønsket BREEAM-klassifisering kostnadseffektivt. Å engasjere en revisor senere kan føre til at ønsket BREEAM-klassifisering blir vanskeligere å oppnå. Revisor registrerer prosjektet hos NGBC og gjennomføre en pre-analyse for tidligfasevurdering av prosjektets BREEAM-potensial

7) Hvordan finner jeg en BREEAM revisor?
Svar: Oversikt over BREEAM-NOR revisorer finner du her. Vær oppmerksom på at man må være lisensiert BREEAM-NOR revisor for å kunne revidere et BREEAM-NOR prosjekt. Revisorer til BREEAM Communities eller BREEAM In-Use-prosjekter finner du ved å søke på www.greenbooklive.com, hvor alle lisensierte organisasjoner for alle BREEAM-ordninger er oppført. Velg «Norge» for en oversikt over revisorer som har arbeidssted i Norge.

8) Hva koster et BREEAM-NOR sertifikat?
Svar: NGBC tar en avgift for å registrere et prosjekt og utstede sertifikatet. Prisen avhenger av størrelsen på prosjektet og dekker bistand fra NGBC og BRE til selve sertifiseringen. Prisoversikten for registrering og sertifisering er tilgjengelig her. I tillegg må byggherre dekke utgifter til en ekstern BREEAM-NOR revisor.

9) Hva koster en BREEAM-NOR revisor?
Svar: Honorar til revisor er et kontraktsforhold mellom revisor og byggherre basert på revisors tilbud. Honoraret vil variere avhengig av hvilke tjenester byggherre ønsker. Kontakt en lisensiert BREEAM-NOR revisor for å diskutere dine behov og vurdere kostnader. Det kan være en fordel å innhente tilbud fra flere revisorer.

10) Hvor lang tid tar det å gjennomføre en BREEAM-NOR revisjon?
Svar: Tiden det tar å fullføre en BREEAM-NOR revisjon vil variere fra prosjekt til prosjekt og avhenger blant annet av omfang og kompleksitet i prosjektet.

11) Hvilke alternativer til dokumentasjon finnes, dersom det på grunn av sikkerhetsmessige hensyn ikke er lov for en revisor å ta bilder ved befaring?
Svar: Dersom det ikke er lov til å ta bilder ved befaring, vil QA-teamet godkjenne en detaljert befaringsrapport og/eller as-built tegninger der dette er lov, i tillegg til tilstrekkelig dokumentasjon for alle emner.

12) Hva slags BREEAM-NOR kurs finnes?
Svar: NGBC tilbyr en rekke utdanninger innen BREEAM-NOR, blant annet innføringskurs, fordypningskurs og kurs for APer og revisorer. NGBC tilbyr også ulike bedriftsinterne kurs. Her finner du en detaljert oversikt over alle våre kurstilbud.

13) Hvordan kan jeg benytte BREEAM-NOR logo i markedsføring?
Svar: Det er utarbeidet egne retningslinjer for hvordan BREEAM-NOR logoen kan benyttes. Ønsker du å benytte BREEAM-NOR logoen, ta kontakt med NGBC på post@ngbc.no for rettledning.

14) Hva er et pre-analyse-verktøy?
Svar: Et pre-analyseverktøy brukes til tidlig analyse for å vurdere hvilket BREEAM-NOR nivå som er mulig å oppnå eller hvilke kriterier prosjektet må tilfredsstille for å oppnå et gitt BREEAM-NOR nivå.
Verktøyet hjelper revisor og prosjektet med å gjøre en tidligevaluering av mulige BREEAM-NOR poeng. Det er anbefalt at verktøyet benyttes til å legge en strategi for hvordan et prosjekt skal oppnå en gitt BREEAM-NOR klassifisering. Pre-analyseverktøyet oppdateres fortløpende. Det er viktig å ta kontakt med revisor for prosjektet for å sikre at man benytter siste versjon av verktøyet. Verktøyet kan lastes ned i fanen til høyre eller på revisors ekstranett.

15) Hvordan kan mitt produkt bli BREEAM-NOR godkjent?

Det finnes ingen godkjenningsordning for produkter i BREEAM-NOR. Er du materialprodusent eller leverandør og ønsker å vite mer om hvilke BREEAM-NOR kriterier dine produkter omfattes av, klikk her.

16) BREEAM-NOR revisor og AP fra samme organisasjon/bedrift i et prosjekt.

Revisors habilitet til prosjektet han/hun reviderer må vurderes fortløpende, og det er revisors ansvar å vurdere og håndtere dette. Åpenhet og klarhet er avgjørende for å dokumentere habilitet. Dersom revisor og noen i prosjekteringsteamet (f.eks. AP, entreprenør, rådgivere på fag) i et BREEAM-NOR prosjekt jobber i samme organisasjon/bedrift, må revisor identifisere og håndtere eventuelle habilitetskonflikter som kan oppstå som følge av dette.Hvordan eventuelle habilitetskonflikter er identifisert og håndtert skal fremgå i revisorrapporten til NGBC/BRE Global, slik at rapporten kan gjennomgå en mer detaljert kvalitetssikring hos NGBC/BRE hvis hensiktsmessig.

Aktuell informasjon i bedriften som kan underbygge habilitet:

  • Informasjon i bedriftens styringssystem om habilitet/hvordan interessekonflikter håndteres, f.eks. ved beskrivelse av roller og ansvar i ulike funksjoner
  • Etiske retningslinjer i bedriften (internt og eksternt mot kunder)

17) Bruk av 2016-krav i 2012 registrerte prosjekter eller motsatt

Hovedregelen er at prosjekter skal benytte den manualen som gjaldt ved tidspunktet for registrering av prosjektet. Dersom prosjektet er registrert i henhold til 2012-manualen og mener at krav i 2016 er bedre egnet kan man søke å disse via teknisk avklaring. Prosjektet må kunne dokumentere hvordan 2016 krav er bedre egnet.

18) Veiledere og standardskjema

NGBC har ikke noen basis-skjema til nedlasting og utfylling for A20-liste eller andre lister i BREEAM-NOR 2016. Dersom slike finnes, er de laget av en entreprenør eller i et prosjekt.
NGBC har laget veiledere for tema som markedet har etterspurt. Disse finnes du her – http://ngbc.no/publikasjoner/

19) Standarder BREEAM-NOR henviser til er erstattet eller revidert

Hvor den nåværende versjonen av standarden er forskjellig fra den angitte standarden i BREEAM-NOR manualen, er det assessors eller prosjekteringsteamet sin rolle å kontrollere og verifisere at bruk av nåværende standard er lik eller mer robust enn det opprinnelige kravet i manualen.

20) Verktøy i BREEAM-NOR 2016

Alle verktøy det henvises til i manualen er tilgjengelig via Assessor. Dersom Assessor ennå ikke er tilknyttet, kan man se en oversikt over hvem som er Assessorer her http://ngbc.no/ap-og-revisor/

21) Grønne leieavtaler i BREEAM-NOR prosjekter

Ved registering av prosjekter må revisor avklare med utvikler/oppdragsgiver om prosjektet skal sertifiseres etter Fully Fitted ELLER Shell & Core. Det er ikke mulighet å registrere et prosjekt der en kombinerer dokumentasjonskrav for Fully Fitted og Shell and Core.

Dersom et prosjekt IKKE vet om alle arealer vil være utleid ved overtagelse (som ofte er tilfelle i dagens praksis), skal prosjektet i BREEAM-sammenheng velge å enten gå for en Shell & Core – sertifisering eller fully fitted. NGBC anbefaler imidlertid at prosjektene jobber med kravene under Fully Fitted. Dette fordi de kvalitetene som ligger i BREEAM-NOR og krav til dokumentasjon i designfasen og etter oppføring er designet for at bygget skal være fullt utleid.

Erfaringsmessig planlegges og prosjekteres bygg for utleie der det etterspørres kvaliteter i alle faser for ferdig bygg med alle kvaliteter. Dokumentasjon av ferdig bygg vil da svare ut krav i BREEAM-NOR. For Shell & Core må man benytte grønn leieavtale for å oppnå full score. Erfaring viser at risikoen for ikke å få på plass nødvendig iboende kvalitet er større med valg av shell & core.

 

 

2018-01-26T11:20:12+00:00 5. januar 2018|
X