FAQ 2018-01-26T10:53:31+00:00

Kunnskapsbase

Velkommen til NGBCs kunnskapsbase. Kunnskapsbasen skal kunne støtte deg som revisor, AP eller deltagende i BREEAM-prosjekter med tips og veiledning til de gjeldende manualene. NGBCs kunnskapsbase erstatter nå FAQ sidene.

I tillegg til informasjonen dere finner her, anbefaler vi alle prosjekter å benytte seg av BREs knowledgebase, se http://kb.breeam.com/
Her finnes veiledende tekst utover det som står i BREEAM-manualene, som BRE administrerer.

For BREEAM-NOR 2016 gjelder følgende:
Informasjon under «New Construction- International- 2013 (New Construction- International 2016 for Management kapitlet) », kan benyttes som veiledning for BREEAM-NOR 2016. Vi presiserer at dette kun er veiledende tekster. Dette skal avklares med NGBC via prosjektets revisor.

Vanlig stilte spørsmål om BREEAM-NOR v.1.1. (2012) finnes her.

Ene 04 – Energiforsyning med lavt klimagassutslipp 2018-05-16T09:26:25+00:00

 

1) Omfattes fjernvarme av «lokal energiproduksjon»?

Svar: Ja.

2) Kan avfallsforbrenning og varmen som nyttiggjøres i et fjernvarmenett anerkjennes som klimavennlig?

Svar: Dersom vilkårene oppgitt i samsvarsnotat 7 dokumenteres oppfylt kan avfallsforbrenning regnes å være en klimavennlig energikilde. Hensikten med bestemmelsene i dette samsvarsnotatet er å sikre at avfall som potensielt kunne være resirkulert ikke blir brent.  Dersom det er usikkerhet knyttet til hvilke målsetninger som skal legges til grunn eller om disse er oppfylt må dette løses ut via en teknisk avklaring.

LCA (to poeng): I likhet med øvrige klimavennlige energikilder kan ikke avfallsforbrenning regnes å være utslippsfri med hensyn til CO2 selv om vilkårene i «Avfallsforbrenning» er oppfylt. Klimavennlig avfallsforbrenning vil allikevel kunne bidra til at andelen levert energi fra klimavennlig(e) energikilde(r) ved vurderingskriterie 1.a øker.

3) Kan energiforsyningsløsninger (eks. fjernvarme) som baseres på en miks av lavkarbon og ikke-lavkarbon (eks. avfallsforbrenning som ikke oppfyller vilkårene i samsvarsnotat 7) vurderes i foranalysen?

Svar: Ja. Ene 04 stiller krav til en forstudie som skal inkludere minimum åtte kriterier (a-h) hvor energi fra klimavennlige energkilde/-r er ett av disse. Selv om kun en andel av levert energi kvalifiserer som klimavennlig (f.eks. fjernvarme delvis basert på ikke-samsvarende avfallsforbrenning) er det altså ingen grunn til å utelukke dette alternativet fra forstudien.

Det er en helhetlig vurdering av alle kriteriene som skal ligge til grunn for analysens konklusjon. Avgjørelsen om hvilken energiforsyning som er hensiktsmessig ligger hos energirådgiveren.

4) Hvilken betydning har det at prosjektet ligger innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme når forstudien skal utarbeides?

Svar: Forstudien har til hensikt å komme frem til den/de mest hensiktsmessige klimavennlige energikilden(-e) og tilkoblingsplikt vil ikke være begrensende av hensyn til antall løsninger som kan være aktuelle. Dette understøttes av Plan- og bygningslovens § 27-5:

«Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.»

 

 

BREEAM-NOR Innovation Applications FAQs 2018-01-29T11:11:53+00:00
Om BREEAM-NOR 2016 2018-01-26T11:20:23+00:00

1) Når kommer ny manual?

BREEAM-NOR 2016 ble lansert 31.august 2016. Den tekniske manualen for BREEAM-NOR 2016 kan lastes ned i fanen til høyre.

2) Har BREEAM-NOR v.1.1 (2012) også blitt oppdatert?

Nei, denne vil ikke oppdateres ytterligere.

3) BREEAM-NOR 2016 er kun for nybygg. Hva med revisjoner av mindre rehabiliteringer og/eller påbygginger etc.?

BREEAM-NOR 2016 dekker nybygg og større rehabiliteringer (major refurbishment). For innredningsarbeider eller mindre rehabiliteringer, kontakt NGBC på tech@ngbc.no for veiledning.

4) Kan BREEAM-NOR 2016 brukes på nybygg til eksisterende bygg?

Ja, BREEAM-NOR 2016 kan benyttes til å revidere nytt påbygg til eksisterende bygning. Prosjektet har da to muligheter:

  • Søke om å benytte BREEAM-NOR 2016 for hele prosjektet (gitt at rehabiliteringen av eskisterende bygning er definert som major refurbishment ihht. BREEEAM-NOR 2016).
  • Søke om å benytte  BREEAM-NOR 2016 for kun det nye påbygget.

Se Appendix C i den tekniske manaulen for BREEAM-NOR 2016 for mer informasjon.

5) Er klassifiseringsnivåene endret?

Nei, BREEAM-NOR 2016 vil ha de samme nivåene som BREEAM-NOR v. 1.1  (2012): PASS (30%), GOOD (45%), VERY GOOD (55%), EXCELLENT (70%) og OUTSTANDING (85%).

6) Er minimumstandardene endret?

Det er noen endringer i antall og hvilke emner som har krav til minimumstandarder. Se side 11 i den tekniske manualen for BREEAM-NOR 2016 for mer informasjon

7) Er vektingen endret?

Nei, vektingen per miljøområde (energi, vann, materialer etc.) er fortsatt den samme som i BREEAM-NOR v. 1.1 (2012).

8) Hvordan registerer jeg et nytt BREEAM-NOR prosjekt Hvilken manual skal vi benytte?

Alle nye prosjekter skal registreres på BREEAM-NOR 2016. Det er kun lisensierte BREEAM-NOR revisorer som kan registrere et BREEAM-NOR prosjekt hos NGBC. Kontakt en BREEAM-NOR revisor for veiledning.

9) Er det fortsatt mulig å registrere et prosjekt på BREEAM-NOR v.1.1 (2012)?

Desom man  kan vise til juridiske bindinger som krever BREEAM-NOR v.1.1 (2012) for et prosjekt, kan NGBC akseptere registeringer på denne versjonen også etter lansering av BREEAM-NOR 2016 (bevis må foreligge). Alle henvendelser om å registrere på BREEAM-NOR v.1.1 (2012) må sendes via prosjektets BREEAM-NOR revisor til sertifisering@ngbc.no.

10) Hvor lang tid er BREEAM-NOR v. 1 .1 (2012) være gjeldende?

Registrerte prosjekter under BREEAM-NOR v.1.1 (2012) må fullføres innen fem år etter lanseringsdato for ny manual, 31.august 2021.

11) Jeg har et prosjekt som er registrert under BREEAM-NOR v. 1.1 (2012) som jeg ønsker å registrere/overføre til BREEAM-NOR 2016. Hva gjør jeg?

Prosjekter som er registrert under BREEAM-NOR ver. 1.1 (2012) kan dersom dette er ønskelig, overføre til BREEAM-NOR 2016. Gitt at alle prosjektdetaljene er de samme, vil det ikke tilkomme ekstrakostnad for å omregistrere prosjektet. En eventuell omregistrering må være gjennomført og bekreftet av NGBC/BRE innen prosjektet kan laste opp til QA. For å omregistrere må revisor for prosjektet sende en anmodning om omregistrering med prosjektnavn og BREEAM ID til sertifisering@ngbc.no. Dersom prosjektdetaljene og/eller omfang endres, vil det regnes som en ny registrering. Kontakt NGBC for veiledning.

12) Hvordan vil BREEAM-NOR 2016 påvirke kurstilbudet?

NGBC oppdaterer nå alle kurs for å være i tråd med ny manual. I tillegg vil det arrangeres egne oppdateringskurs i BREEAM-NOR 2016. Se vår kursoversikt her.

13) Hvilke byggtyper omfattes av BREEAM-NOR 2016?

BREEAM-NOR 2016 omfatter følgende byggtyper:

  • Kontor
  • Industri
  • Varheandel
  • Utdanning
  • Boliger

Andre typer bygg kan søke om tilpassede kriterier (tidligere kalt Bespoke). Eksempel på byggtyper og omfang finnes i den tekniske manualen for BREEAM-NOR 2016 under kapittelet Omfang av BREEAM-NOR 2016.

14) Vil registreringsprosedyrene for nye prosjekter endres med lanseringen av BREEAM-NOR 2016?

Nei, prosedyren for å registrere prosjekter vil ikke endres. Det er kun lisensierte BREEAM-NOR revisorer som kan registrere et BREEAM-NOR prosjekt hos NGBC. Kontakt en BREEAM-NOR revisor for veiledning.

15) Vil  QA- og sertifiseringsprosessen (Quality Assurance) endres med lanseringen av BREEAM-NOR 2016?

Nei, QA- og sertifiseringsprosessen vil ikke endres. NGBC jobber med å få QA-prosessen til Norge. Tidspunktet for dette er ikke definert.

16) Hvordan er Bygg21 sin fasenorm knyttet til BREEAM-NOR?

Bygg21 har utviklet en fasenorm de kaller «Neste steg». Den er basert på blant annet RIBA Plan of Work, som er en felles fasenorm utviklet av RIBA (Royal Institute of British Architects). Fasenormen har som formål å etablere en felles referanse til begreper og oppgaver som skal løses i et byggeprosjekt. BREEAM-NOR versjon 1.1 (i mangel av en norsk felles fasenorm) benytter RIBA Plan of Work som referanse. BREEAM-NOR 2016 vil referere til Bygg21s fasenorm, «Neste steg».

Ene 23 Bygningskonstruksjonens energiytelse (alle bygg) 2018-02-09T10:11:12+00:00

1).Hvorfor henvises det til lavenergi klasse 2/low-energy dwelling class 2 under Ene 23, vurderingskriterie 3 (gjelder kun for bolig)?

«Low-energy dwelling class 2» angitt med parentes under vurderingskriterie 3, er et arbeidsnotat som skulle vært fjernet fra den sammenstilte manualen.

Ene 23-kriteriene ble utarbeidet parallelt med revisjonen av energikravene i TEK 10 som trådde i kraft den 1. januar 2016 (uendret i TEK 17). De nye reglene gjør lavenergi klasse 2 uaktuell som referanse i BREEAM-NOR, ettersom dette nivået tilfredsstilles ved å følge forskriftskravene.

Teksten før parentes nevner eksplisitt at oppvarming- og kjølebehov skal være mindre eller lik passivhusnivå. Dette gjelder foran henvisningen til lavenergi klasse 2 i parentesen.

Alle prosjekter registrert før denne FAQ under BREEAM-NOR 2016 v.1.0 eller 1.1, anmodes å  forholde seg til passivhusnivå ved vurderingskriterie 3 for å demonstrere samsvar. Revisjoner av prosjekter registrert etter denne FAQ (09.02.18) vil måtte følge overstående rettelse.

 

 

 

Tra 03a – Alternative transportformer 2017-12-11T14:42:55+00:00

Definisjonene av bygningskategoriene i Tra 03a står oppgitt under Tra 01 og samsvarsnotatet «Building type definitions».

Tra 03a Alternative transportformer
Det er ikke nødvendig å installere flere dusjer/garderober/skap enn kriteriene dersom prosjektet installerer mer enn minste antall sykkelparkeringer som kreves for samsvar med BREEAM kriteriene. Dette gjelder også der offentlige krav er strengere enn BREEAM.

Alternativ 3, stiller krav om at «Elektriske ladestasjoner er etablert for minst 10 % av byggets samlede bilparkeringskapasitet» + «Elektriske ladestasjoner for elsykler tilbys for minst 10 % av byggets samlede sykkelparkeringskapasitet». Dersom prosjektet ikke skal ha parkeringsplasser for bil vil kravet til ladestasjoner, jfr. Tra 03a alt. 3, falle bort. Det betyr at samsvar med alternativ 3 vil vises dersom vurderingskriterie 6 (lademulighet for el-sykler) er ivaretatt.

Wst 02 Høyverdig tilslag 2017-12-11T14:34:45+00:00

I Wst 02 er det krav til at minst 25 % av høyverdig tilslag (innenfor utbyggingen) består av sekundært og/eller resirkulert tilslag. Det er da 25 % av det totale høyverdige tilslaget som må bestå av resirkulert tilslag og ikke 25 % innenfor hver kategori.

X