Publikasjoner 2018-10-25T13:29:37+00:00

Publikasjoner og manualer

Grønn Byggallianse ønsker være et kunnskapssenter for bærekraftig byggeri i Norge. I fanen til venstre finner du derfor relevante publikasjoner og manualer som omhandler miljøsertifisering og BREEAM både i Norge og internasjonalt. Kjenner du til relevante publikasjoner som burde finnes på disse sidene, kontakt oss på post@byggalliansen.no.

Ny veileder fra NGBC:

Hvordan planlegge for mindre avfall

– En veileder for å redusere avfallsgenerering i byggeprosjekter

Last ned veileder i pdf-format.

BREEAM-NOR Manualen

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det britiske miljøsertifiseringssystemet BREEAM, utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. BREEAM-NOR gjelder for nybygg og større rehabiliteringsprosjekter. For eksisternde bygg i drift eller områdeutviklinger, kan henholdsvis BREEAM In-Use eller BREEAM Communities benyttes. BREEAM-NOR manualen har blitt utgitt i to versjoner BREEAM-NOR (2012) og BREEAM-NOR (2016). BREEAM-NOR (2016) skal benyttes på alle nye prosjekter.

Trykk på lenkene under for å laste ned manualen:

Nyttige kalkulatorer for revisorer og AP’er:

Mer informasjon om BREEAM-NOR finner du her. På vår FAQ finner du ofte stilte spørsmål om BREEAM-NOR.

Kortversjon av BREEAM-NOR (PDF)
Tips til boligjakten  (PDF)

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use International er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem for eksisterende bygg i drift. Den tekniske manualen BREEAM In-Use International beskriver standarden som eksisterende yrkesbygg kan vurderes mot for oppnå et BREEAM In-Use International sertifikat. NGBC har ikke utviklet en egen norsk versjon av BREEAM In-Use, men har lagt til rette for at verktøyet kan benyttes i Norge ved å oversette BREEAM In-Use manualen fra engelsk til norsk.

Trykk på lenkene under for å laste ned manualen.

Mer informasjon om BREEAM In-Use finnes her.

BREEAM Communities

BREEAM Communities er et rammeverk og et klassifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. Det finnes ingen egen norsk versjon av BREEAM Communities manualen. Inntil videre er det den internasjonale versjonen av systemet som også benyttes i Norge. Prosjekter som ønsker å ta i bruk BREEAM Communities må derfor registreres og sertifiseres hos BRE i England.

Trykk på lenken under for å laste ned den engelske manualen:

NGBC har laget en egen veileder for bruk av BREEAM Communities i Norge. Veilederen, som ble lansert i november 2016, setter BREEAM Communities i sammenheng med norsk planprosess.

Trykk på lenken under for å laste ned veilederen:

På oppdrag fra NGBC gjennomførte Rambøll i 2013/2014 en komparativ analyse som adresserte likheter og forskjeller mellom den BREEAM Communities og etablert norsk planlprosess.

Trykk på lenken under for å laste ned rapporten:

NGBC i Dagens Næringsliv

De siste årene har NGBC samarbeidet med Skandinavisk Markedsmedia om å lage et innstikk i Dagens Næringsiliv. Magasinet byr på artikler om det grønne skiftet i bygge- og eiendomsnæringen med fokus på effektene av miljøsertifisering og distribueres til avisens abonnenter og NGBCs nettverk.

Dersom du ønsker å annonsere i kommende bilag, kan du ta direkte kontakt med prosjektleder Bent Omdal, mob: 412 89 777 eller
e-post bent@markedsmedia.no 

Se tidligere utgaver her:

Bilag i DN 2017

bilag-2015-ferdig-pdf-1

Bilag i DN 2016

Bilag i DN 2015

Bilag i DN 2014

Nordic Guide to Sustainable Materials 

Felles nordiske kriterier for miljøvennlige materialer

Mange byggherrer ønsker å bestille miljøvennlige materialer, men mangler kompetanse til å spesifisere krav. Teknisk forskrift stiller krav til at bygningsprodukter har lav emisjon og er uten giftstoffer, men kravene har vist seg vanskelige å følge i praksis.

veiledrerNGBC har derfor sammen med sine søsterorganisasjoner i SverigeFinland og Island satt i gang prosjektet prosjektet Nordic Guide to Sustainable Materials som nå er ferdigstiltI løpet av prosjektperioden fra 2014 til 2016 har prosjektet utarbeidet to veiledere samt flere rapporter som kan lastes ned fra disse sidene.

Veilederen Anskaffelse av miljøvennlige byggevarer kommer med forslag til konkrete og harmoniserte funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter i tre ambisjonsnivåer. Byggherren velger hvilket ambisjonsnivå han vil legge seg på og kan klippe kravene fra guiden rett inn i sin beskrivelse. Kravene kan brukes for nybygg, rehabilitering eller vedlikeholdsprosjekter.

Veilederen kan lastes ned her.

veileder-epd

Prosjektet har også utarbeidet en brosjyre som informerer om hva en EPD (Environmental Product Declaration) er og hva den kan brukes til.

EPD-brosjyren kan lastes ned her.

I Norge har også blant annet SINTEF Byggforsk, Byggevareindustriens Forening og Grønn Byggallianse, som representerer store byggherrer og byggforvaltere, deltatt i prosjektet, som er finansiert av Nordic Innovation og deltagende partnere. Nordisk prosjektleder har vært Katharina Bramslev og norsk prosjektleder har vært Trine Dyrstad Pettersen.

De øvrige rapportene kan lastes ned via lenkene under:

WP 1: State-of-the-art

WP 2: The criteria

WP 3: Survey results – Knowledge and demand of EPD

WP 4: Guide to sustainable materials

Guidelines for sustainable materials

Internasjonale studier og rapporter

Det finnes flere internasjonale rapporter som tar for seg utbredelsen samt verdien av miljøsertifiserte bygg.

Klikk på lenkene under for å få tilgang til rapportene:

Flere rapporter og ressurser relatert direkte til BREEAM finnes her.

World Green Building Council har i tillegg publisert en rekke rapporter om effekten av miljøbygg. Disse finnes her

Master- og doktogradsoppgaver

Hvert år skrives det en rekke master- og doktorgradsoppgaver med miljøsertifisering og BREEAM-NOR som tema. På portalen Bibys Brage kan du kan søke deg frem til ferdigstilte studentoppgaver fra de fleste av Norges største universiteter og høgskoler. I Oria kan du søke etter studentoppgaver fra Handelshøyskolen BI.

X