Publikasjoner og manualer 2017-05-03T00:10:20+00:00

Utvikling

I forbindelse med utvikling og videreutvikling av BREEAM-NOR har representanter på tvers av bygge- og eiendomsnæringen engasjert seg på frivillig basis med med sin kunnskap og kompetanse. For NGBC er det viktig med en bred tilnærming som sikrer forankring og engasjement i hele verdikjeden i byggenæringen, konsensus hele veien og et produkt som bransjen selv har fått tilpasset – av verdi for alle. Takk for alt engasjement!

Under utvikling kan du lese mer om hva som har blitt gjort og hvem som har bidratt til å utvikle BREEAM-NOR og tilpasse BREEAM In-Use og BREEAM Communities i Norge.

BREEAM-NOR Nye tiltak (2015)

Arbeidet med å utvikle BREEAM-NOR manualen til en ny og oppdatert versjon er underveis ble startet høsten 2014 og avsluttes når ny manual lanseres i begynnelsen av 2016.

Strategisk rådgivningsgruppe (SRG)
Utviklingen av BREEAM-NOR 2016 er forankret i en strategisk rådgivningsgruppe (SRG) bestående av ressurspersoner fra ulike deler av norsk bygge- og eiendomssektor. Mer informasjon om sammensetningen av i SRG finnes lenger ned på denne siden.

Arbeidsgrupper
NGBC etablerte våren 2015 arbeidsgrupper for hvert av temaene i ny manual; Ledelse, Helse- og innemiljø, Energi, Transport, Vann, Materialer, Avfall, Arealbruk og økologi, Forurensning og Innovasjon. Temaene og metodikken som arbeidsgruppene skulle arbeide med er allerede kjent fra den første versjonen av BREEAM-NOR manualen (2012) og ville forbli uendret, men kriteriesett, vekting og dokumentasjonskrav skulle vurderes. Nederst på disse sidene finnes en oversikt over arbeidsgruppene som jobbet med BREAM-NOR 2016.

Manualen
Den nye BREEAM-NOR-manualen er harmonisert mot BREEAM International 2013, samtidig som erfaringer fra de første årene med BREEAM-NOR i det norske markedet hadde innvirkning på utformingen. Den nye manualen dekker primært nybygg og vesentlige rehabiliteringsprosjekter. Mindre rehabiliteringer vil inntil videre kunne benytte BREEAM-NOR v. 1.1. NGBC vil også vurdere om det er hensiktsmessig å utvikle egen norsk manual for rehabiliteringer basert på BREEAM International Refurbishment. Dette vil bli vurdert i løpet av 2016.

Den nye BREEAM-NOR manualen inneholder de samme byggkategoriene som versjon 1.1 (2012) (kontor, varehandel, industri, utdanningsbygg). Andre byggkategorier vil kunne benytte et tilpasset kriteriesett (bespoke). I tillegg er boligblokker tatt med som egen kategori.

Innovasjon deles i to deler: Mønstergyldig nivå (tilsvarende BREEAM-NOR (2012)) og Innovasjon – en mulighet å få godkjent løsninger som med innovasjonselement.

Den nye manualen er stort sett lik BREEAM-NOR 2012 ver 1.1 i oppbygning, men flere emner er slått sammen for å forenkle tematikken. I tillegg inneholder manualen flere vedlegg som gjør det enklere å forstå dokumentasjonskravene.

Høring
Første utkast til ny BREEAM-NOR manual har vært på høring blant NGBCs medlemmer, samarbeidspartnere og markedet generelt. Høringen ble avsluttet i oktober 2015. I det videre arbeidet har NGBC jobbet med å  sammenstille innspillene og sendt endelig forslag til ny manual til BRE for godkjenning. BREEAM-NOR 2016 vil først bli oversatt til norsk etter at en endelig versjon av manualen er godkjent av BRE.

Kontaktinformasjon:
Anders Nohre-Walldén
anders.nohrewallden@ngbc.no
Tlf: 93234955

Sammensetningen av Strategisk rådgivningsgruppe (SRG) for oppdatering av den nye manualen for BREEAM-NOR Nye tiltak ble vedtatt NGBCs styre i september 2014. Medlemmene listes under. SRGs oppgave er å komme med innspill og retning for den videre utviklingen av BREEAM-NOR. SRG hadde sitt føste møte den 17.november 2014.

Strategisk Rådgivningsgruppe (SRG)

Navn Firma Rolle i SRG
Per Brevik Heidelberg Chair SRG
Martin Townsend BRE Global BRE Global
Olav Isachsen NVE Gov. Policy Maker
Christian Hemingsen Enova Gov. Policy Maker
Morten Lie DiBK Gov. Policy Maker
Morten Dybesland Statsbygg Large Scale Developer
Stin Thorstensen Steen og Strøm Large Scale Developer
Anders Fylling Sintef Byggforsk NGO/University
Bjørn Holm Norwegian Property Development (Large Scale) Developer
Trine D. Pettersen Byggevareindustrien NGO
Tine Hegli Snøhetta Technical Expert/Architect
Bjørn Johansen/Steinar Holm GK Norge Medium Size Construction
Odd Erik Bunde Bundegruppen Medium Size Construction
Ida Løvik Skanska Norge Assessor Organisation
Guri Lindmark Multiconsult Technical Expert/Assessor Organisation
Erik Rigstad COWI Technical Expert
Anita Moum NTNU Universitiy
Sigrid Strand-Hansen NCC Large Scale Developer/Construction
Rekrutteringen av arbeidsgrupper for den nye versjonen av BREEAM-NOR nye tiltak ble avsluttet våren 2015. Arbeidsgruppeledere og -meldlemmer listes under.

Arbeidsgruppeledere

NavnFirmaArbeidsgruppeE-postMarie Inderlid WindsvoldVedal ProsjektLedelse og innovasjonmarie.winsvold@vedal.noMarit TyholtSkanska NorgeEnergimarit.thyholt@skanska.noElisabeth MontgomerieMulticonsultMaterialerelisabeth.montgomerie@multiconsult.noMari SmidsrødErichsen & HorgenHelse, inneklima og vannmsm@erichsen-horgen.noErlend BrørsInsentiAvfall og forurensningerlend.brors@insenti.noRune TøndellRambøll NorgeArealbruk, økologi og transportrune.tondell@ramboll.no

Arbeidsgrupper

Materialer

Fornavn Etternavn Firma
Espen Bothner Mapei
Cecilie Evju Saint-Gobain Byggevarer AS
Anne Lill Gade Jotun A/S
Arne Hammerstad Norsk Byggtjeneste AS
Aslaug Helberg Kruse Smith AS
Ina Elisabeth Holdo NCC
Vikki Johansen Ecoteria
Lasse Kilvær Norsk Stålforbund
Kristin Kruse Svanemerket
Hans Joachim Motzfeldt AS ROCKWOOL
Tone Person Erichsen & Horgen AS
Trine Dyrstad Pettersen Byggevareindustriens forening
Thale Plesser Sintef Byggforsk
Ilni Rekstad Skanska Norge AS
Teresa Ribu NGBC
Tobin Rist AS ROCKWOOL
Espen Schulze coBuilder AS
Helene Sedal Rambøll
Per-Arne Selmer ÅF Advansia
Karin Sjöstrand Sweco Norge AS
Paul Stavem Mapei
Lars Tellnes Norsk Treteknisk Institutt
Pia Kruse Veidekke Entreprenør AS
Jorunn Thingnes Asplan Viak
Kjersti Tidemandsen  Sika Norge AS
Ledelse og innovasjon

Fornavn Etternavn Firma
Grete/
Erlend
Bergsland/
Ystrom Haartveit
Innovasjon Norge
Maren Bjerkeng Dark arkitekter
Torbjørn Bjønnes Universitetet i Oslo
Anders Bredesen Oeas
Åsmund Bunkholt Trefokus
Hallvard Ekker ROM Eiendom
Kevin Leask Nordan
Magnus Løseth Backe Entreprenør Holding
Birgit/
Steinar
Rusten/
Stoknes
FutureBuilt
Per-Arne Selmer ÅF Advansia
Ole Aksel Sivertsen Enova
Helse og innemiljø og vann

Fornavn Etternavn Firma
Una Halvorsen Asplan Viak
Alexander Marini Norconsult AS
Håkon Person Sweco
Gjermund Sjøsåsen ECT AS
Anne Margrete Nes Jotun AS
Ørnulf Kristiansen Multiconsult
Ilni Rekstad Skanska Norge
Bjarte Hauge Jets Vacuum AS
Magnus Holstad Jets Vacuum AS
Vivian Steinsåker Dark Arkitekter
Marit Tyholt Skanska Norge AS
Energi

Fornavn Etternavn Firma
Jon Iver Bakken Hafslund
Trond Ivar Bøhn Multiconsult AS
Espen Løken Asplan Viak
Esben Tonning Otterlei Lyse Energi AS
John Martin Pedersen Oxer Eiendom
Ingerid Zeiner Efector
Helge Tønder Sweco Norge AS
Jan Eldegard Norcem/HeidelbergCement
Jørgen Tengelsen Wanvik ECT
Ivar Ørnes Erichsen & Horgen AS
Anne Lise Torp Itech AS
Kevin Leask Nordan
Avfall og forurensing

Fornavn Etternavn Firma
Hege Aasbø smi energi & miljø
Tor Ivar Hansen ÅF Advansia AS
Kjetil Myhre Norsk Stålforbund
Olav Rønningen Kruse Smith Entreprenør AS
Torbjørn Bergheim Asplan Viak AS
Halvor Berulfsen Asplan Viak AS
Esben Tonning Otterlei Lyse Energi AS
Silje Røysland Multiconsult
Jan Eldegard Norcem/HeidelbergCement
Arealbruk og økologi og transport

Fornavn Etternavn Firma
Tor Ivar Hansen ÅF Advansia AS
Kjell Huseby Sweco Norge AS
Ola Nordal Asplan Viak
Tom Tellefsen Rambøll
Randi Osen Multiconsult
Sigrid Johanne Bøckman Rambøll

BREEAM Communities

Om Prosessen

Arbeidet med tilpasning av BREEAM Communities (BC) startet sommeren 2013 med vedtak fra NGBC om å sette i gang arbeidet med intensjon om å lage en norsk versjon av systemet.

Arbeidet har foregått etter samme mal som ved utviklingen av BREEAM-NOR for bygg, der forankring i norsk bygge- og eiendomsbransje samt norsk planprosess, har vært avgjørende. Arbeidet har i stor grad være avhengig av dugnadsinnsats fra NGBCs medlemmer, og det har vært mulighet for deltagelse på ulike måter og nivå.

Ved hjelp av samarbeid med Plan- og bygningsetaten og midler fra Nordic Innovation har NGBC vært i stand til å gjøre en grundig analyse av BC, og vurdere hvor vidt systemet er egnet i Norge. Det ble nedsatt en strategisk rådgivningsgruppe som har fulgt arbeidet hele veien. Videre har fem arbeidsgrupper tatt for seg hver av kategoriene i BC og både funnet norske henvisninger og foreslått konkrete endringer i kriteriene. I tillegg har det blitt gjennomført 6 workshops med konkrete prosjekter fra ulike deler av landet, både i privat og kommunal regi.

Gjennom arbeidet utført av arbeidsgruppene og workshoppene, har NGBC et solid grunnlag for å kunne finne en god og gjennomførbar måte å introdusere BC-systemet i Norge. Konklusjonen far første fase av arbeidet er at BREEAM Communities er godt forenlig med norsk planprosess og et verktøy offentlige så vel som private utbyggere kan ha stort nytte av.

I løpet av prosessen med å kvalitetssikre verktøyet har det på enkelte områder blitt avdekket at BC setter strengere krav enn norsk lovverk, men at disse kravene kan gjennomføres innenfor norsk planprosess (f.eks i planprogram, utredningsfase, reguleringsplan) og er godt forenlig med lovpålagte tiltak i norsk planprosess.

Fremdriftsplan og veien videre

Arbeidet med BC i Norge er delt inn i tre faser, hvor fase 1, uttesting av BREEAM Communities i Norge, ble avsluttet juni 2015.  Det vil i første omgang gang ikke utarbeides noen egen norsk versjon av BC-manualen, men det vil som en del av fase 2 tilrettelegges for bruk av den internasjonale manualen i Norge. Dette arbeidet starter i august 2015. Dersom erfaringene fra fase 2 er gode vil NGBC vurdere å utvikle en full norsk versjon av BC-manualen.

Fase 1 Uttesting av BC i Norge September 2013 – juni 2015

 • Uttesting av systemet mot norsk planprosess
 • Kartleggende rapport utført av Rambøll
 • Arbeidsgrupper finner referanser mot norske standarder, forskrifter og veiledere, avdekker behov for justeringer
 • Gjennomføring av 6 workshops: erfaringsbasert tilnærming
 • Drøfting av sentrale problemstillinger i Strategisk rådgivningsgruppe
 • Samarbeid med SGBC
 • Drøfting av spørsmål vedr. drift drøftet i NGBCs styre og administrasjon
 • Deltakelse i nordisk prosjekt «Nordic urban development»

Fase 2 Veileder, kursing og tilrettelegging for norske aktører August 2015 –

Internasjonal manual brukes i Norge. Prosjekter registreres og sertifiseres hos BRE. NGBC forvalter den internasjonale manualen i Norge. Driver kursing og veiledning.

 • Justering av A10 sjekkliste. A10 sjekklisten vil inneholde nasjonale tilpasninger/referanser.
 • Utarbeiding av norsk veileder, basert på funn fra fase 1. Veileder forklarer hvordan BC brukes i Norge og reduserer terskelen for å bruk av systemet
 • Utvikling kursopplegg tilpasset et norsk marked (både private og offentlige aktører). Første kurs planlagt gjennomført høsten 2015.
 • BC-prosjekter registreres hos BRE og følger internasjonal manual, men med tilpasset A10 sjekkliste

Fase 3 Norsk versjon av BC

Dersom erfaringene fra bruk av norsk veileder er gode, og vurderingene av markedet for bruk av BC i Norge er god, utvikles det en full norsk versjon av BC-manualen.

Den tekniske manualen for BREEAM Communities finner du her.

Nordisk prosjekt

Arbeidet med å tilpasse BREEAM Communities er også knyttet opp mot et nordisk prosjekt med målsetning om å lage et nordisk rammeverk for bærekraftig byutvikling. Dette prosjektet er ledet av Sweden Green Building Council, og finansiert av Nordic Built-programmet.

Vedlegg

I mars 2014 ble det rekruttert til arbeidsgrupper for BREEAM Communities der alle NGBCs medlemmer ble invitert til å delta.Det ble opprettet arbeidsgruppe for hvert av temaene i manualen for BREEAM Communities; Ledelse/styring, Sosial og økonomisk bærekraft, Ressurser og energi, Arealbruk og økologi, Transport og mobilitet. Arbeidsgruppenes mandat var å gjennomgå den tekniske manualen for BREEAM Communities, og foreslå konkrete justeringer slik at BREEAM Communities blir velfungerende i norske forhold. Følgendepersoner ledet arbeidsgruppene for BREEAM Comminitues:Ledelse/Styring: Camilla Mohr, LINK arkitektur AS.
Sosial og økonomisk bærekraft: Oddrun Helen Hagen, SWECO Norge AS.
Ressurser og energi: Beate Folkestad Habhab, Asplan Viak AS.
Arealbruk og økologi: Rune Tøndell, Rambøll Norge AS.
Transport og mobilitet: Elisabeth Osmark Herstad, Rambøll Norge AS.
Arbeidsgruppenes sammensetning for øvrig kan du se under.

Ledelse og styring
Camilla Mohr (leder) Link arkitektur AS
Ståle Hansteen tegn_3 AS
Pål H. Lanser Kritt Arkitekter AS
Per-Arne Selmer Hjellnes Consult
Tine Aagesen Civitas
Sissel Engblom Asplan Viak
Arealbruk og økologi
Rune Tøndell Rambøll
Kjell Huseby Sweco
Per Olav Hagen C.F. Møller Norge
Tom Tellefsen Rambøll
Line Merete Valle Sweco Norge AS
Kjell Ove Hjelmeland Norconsult AS
Cathrine Lerche Lerche Arkitekter AS
Ola Nordal Asplan Viak
Ressurser og energi
Beate Folkestad Habhab (leder) Asplan Viak
Hanna Nilsen Undervisningsbygg
Sara Bertinussen Hjellnes Consult
Jeff Graves ABO Plan og Arkitektur
Eyvind Fredriksen SINTEF Byggforsk
Hans Bjørn Holther Østre Linje arkitektur og landskap as
Anne Marit Melbye Rambøll Norge
Marie Indrelid Winsvold Vedal Prosjekt as
Daniel C. Tabacaru SWECO Norge AS
Arne Hammerstad Norsk Byggtjeneste AS
Gunn Spikkeland Hansen Rejlers Consulting
Elin Enlid Civitas
Jon Nordberg Lund Hagem Arkitekter AS
Rannveig Nordhagen Asplan Viak- Bergen
Lene Elizabeth Hodge Bellona
Monica Berner  Enova
Hanne  Korsvoll Statsbygg
Supplert av
Inger Andresen SINTEF Byggforsk
VIvi-Ann Sandnes Gamnes gård
Knut Galta Asplan Viak
Transport og mobilitet
Elisabeth Osmark Herstad (leder) Rambøll
Knut Magen Galta Asplan Viak
Gunnar Ridderstrøm Citiplan
Eva Preede Statens vegvesen
Gry Dahl Jernbaneverket
Reidunn Mygland Statsbygg
Ole Johan Stensholt Kittilsen Rambøll
Sosial og økonomisk bærekraft
Oddrun Helen Hagen (leder) Sweco Norge AS
Vidar Valvik Oslo kommune, Bymiljøetaten
Käthe Hermstad Alliance arkitekter AS
Kari Stamnes Hille Melby arkitekter AS
Aase Skaug Asplan viak
NGBCs styre har utnevnt en strategisk rådgivningsgruppe for BREEAM Communities i Norge bestående av ressurspersoner på ledernivå som representerer ulike deler av norsk bygg- og eiendomssektor, med god forankring i og kjennskap til norsk planprosess. Gruppen består av representanter fra private og offentlige byggherrer, planmyndigheter, arkitekter, akademia og rådgivere. Den strategiske rådgivningsgruppen har rolle som referansegruppe/rådgivende organ på strategisk og overordnet nivå. Gruppen ledes av Øyvind Mork, Adm. dir Asplan Viak.
Strategisk rådgivningsgruppe for tilpassing av BREEAM CommunitiesTittelNavnBedrift/organisasjonAdm.dir og leder SRGØyvind MorkAsplan ViakAdm.dirPer MortensenLinstow EiendomUtv.dirRune BreivikRom EiendomAdm.dirErik LundHöegh EiendomPartnerLars HaukelandLPOPartnerAlv Skogstad AamoDarkAvd.dirKathrine StrømCOWIProsjektlederØyvind AarvigFremtidens byerProgramlederBirgit RustenFutureBuiltEtatsdirektørEllen de Vibe
Målfrid NyrnesPlan- og bygningsetaten, Oslo kommuneProsjektlederGunvor BjørnsenBærum kommuneProsjektlederGerd SeehuusStavanger kommuneProfessorElin BørrudUMBRektorMarianne SkjulhaugAHODaglig lederJan EldegardBygg uten grenserInstituttlederMarkus SchwaiNTNU
Eili Vigestad Berge er prosjektleder for BREEAM Communities. Hun kan kontaktes på tlf +47 41 46 34 34 eller epost eili.berge@ngbc.no
I løpet av arbeidet med å teste ut BREEAM Communities i Norge har det blitt gjennomført seks workshops med konkrete prosjekter fra ulike deler av landet, både i privat og kommunal regi. Workshoppene ble gjennomført og ledet i samarbeid mellom Eili Vigestad Berge, Anders Nohre-Walldén (NGBC), Kathrine Strøm og Eline Fredriksen (COWI). Følgende seks prosjekter har deltatt i workshopene.

 • Hamang, Bærum kommune
 • Martineåsen, Larvik kommune
 • Madla-Revheim, Stavanger kommune
 • Furuset, Oslo kommune
 • Flesland Business Parl, Linstow eiendom
 • Marienlyst, Ticon/Marienlyst Utvikling
BREEAM In-Use  Her kommer det informasjon om de som har bidratt til å ta frem BREEAM-In-use.

Nordiske samarbeidsprosjekter

Gjennom satsningen Nordic Built bidrar Nordic Innovation til å finansiere de to nordiske samarbeidsprosjektene «Nordic guide to sustainable materials» og «Nordic framework for sustainable urban development».

Nordic guide to sustainable materials

Deltakere fra hele næringskjeden, fra byggeier til byggevareprodusent samt forskermiljøene, har engasjert fra norsk side i det nordiske prosjektet ”Nordic Guide to Sustainable materials”. Prosjektet ledes av NGBC på nordisk basis og Trine Dyrstad Pettersen fra Byggevareindustriens Forening er norsk prosjektleder. Arbeidet med prosjektet startet i april 2014 og skal ferdigstilles ved utgangen av 2015. Målet med prosjektet er å lage definerte nordiske omforente miljøkriterier for bygningsproduker og en guide som kan hjelpe byggeiere, prosjekterende,  entreprenører og byggvareprodusenter til å spesifisere og dokumentere miljøvennlige produkter.

Resultater i prosjektet så langt er en state-of-the-art rapport over eksisterende regelverk, markedskrav og verktøy i Norden. Prosjektet er også godt i gang med fase to, der målet er å enes om fellesnordiske funksjonskrav til ulike produktgrupper som for eksempel gulvbelegg eller isolasjon. Kravene skal omfatte miljøtema som klimagassutslipp, miljøgifter, bærekraftig bruk av materialressurser og avgassing til innemiljø. I dag møter produsentene ulike funksjons- og dokumentasjonskrav i ulike prosjekter og ulike land. Målet er at sentrale aktører i de nordiske landene kan enes om krav som er ambisiøse og samtidig realistiske og om hvordan kravene kan dokumenteres tilfredsstilt. Det skal også utgis en guide over hvordan miljøkravene kan brukes i praksis, med forslag til tekster i prosjektbeskrivelser.

Dersom du har spørsmål til arbeidet, kan du kontakte norsk prosjektleder, Trine Dyrstad Pettersen, epost: trine.pettersen@bnl.no, tlf: 916 31 500 eller nordisk prosjektleder, Katharina Bramslev, epost: katharina.bramslev@ngbc.no.

Nordic framework for sustainable urban development

Gjennom prosjektet “Nordic framework for sustainable urban development» vil GBCene i Norge, Sverige, Finland og Island tilpasse BREEAM Communities i et nordisk fellesskap og utvikle et felles rammeverk for bærekraftig stedsutvikling. Eili Vigestad Berge er stilt til rådighet av Oslo Kommune for å drive prosessen med å utvikle BREEAM Communities i Norge. Tilpassing av BREEAM Communities forankres i en strategisk rådgivningsgruppe bestående av ressurspersoner fra ulike deler av norsk bygge- og eiendomssektor. I tillegg er det etablert arbeidsgrupper for hvert av temaene som verktøyet vil bestå av. Les mer om utviklingen av den norske versjonen av BREEAM Communities.

Vedlegg

 Nordic Guide to Sustainable Materials_State.of-the-art-report.pdf

X